Select Menu

Της Ρούλας Σαλούρου

Αντιμέτωποι με τους δικαστικούς επιμελητές αναμένεται να βρεθούν οι χιλιάδες οφειλέτες του Οργανισμού Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών (ΟΑΕΕ) καθώς τέθηκε σε εφαρμογή απόφαση του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, βάσει της οποίας, εφόσον τα εισπρακτικά όργανα του ταμείου διαπιστώνουν καθυστέρηση στην καταβολή των εισφορών, θα ενεργοποιούν το μηχανισμό είσπραξης.
Άμεση προτεραιότητα θα έχουν οι ασφαλισμένοι που οφείλουν εισφορές και ελλοχεύει ο κίνδυνος παραγραφής των χρεών τους.  

Η απόφαση προβλέπει πως αρχικά, θα αποστέλλεται στον υπόχρεο, μέσω ταχυδρομείου,  επιστολή στην οποία θα περιγράφεται η οφειλή και θα ζητείται η πληρωμή της, μαζί με τα πρόσθετα τέλη και τις ειδικές προσαυξήσεις, μέσα σε 10 ημέρες.

Στην περίπτωση που ο υπόχρεος δεν προσέλθει, θα συντάσσεται σε βάρος του, από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ταμείου,  η Πράξη Επιβολής Εισφορών και Πρόσθετων Τελών (ΠΕΕΠΤ), που θα επιδίδεται μέσω ταχυδρομείου. Με την επίδοσή της και μόνο, η ΠΕΕΠΤ αποτελεί τίτλο βεβαίωσης και είσπραξης των απαιτήσεων του Οργανισμού. Σε περίπτωση μη εξόφλησης, ή έστω ρύθμισης του χρέους, ο δικαστικός επιμελητής επιδίδει Ατομική Ειδοποίηση, στην οποία θα δίνονται 10 ημέρες διορία, μέχρι την εξόφληση της οφειλής.

Τα αναγκαστικά μέτρα που λαμβάνει ο ΟΑΕΕ, κατά του οφειλέτη, στην περίπτωση που και πάλι το χρέος δεν εξοφληθεί είναι:

- Κατάσχεση κινητών που είτε βρίσκονται στα χέρια του οφειλέτη είτε σε χέρια τρίτου.
- Κατάσχεση ακινήτων.

Για τη λήψη οποιουδήποτε, τέτοιου αναγκαστικού μέτρου, απαιτείται έγγραφη παραγγελία προς δικαστικό επιμελητή από τον αρμόδιο προϊστάμενο του ταμείου, κατόπιν εξουσιοδότησης του Διοικητικού Συμβουλίου.

Την Έκθεση Κατάσχεσης και τις λοιπές διατυπώσεις αναλαμβάνει ο δικαστικός επιμελητής.

Το επόμενο στάδιο της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης προβλέπει την έκδοση Προγράμματος Πλειστηριασμού από τον αρμόδιο υπάλληλο ή κατόπιν ανάθεσης, από τον δικαστικό επιμελητή, 15 ημέρες μετά από την κατάσχεση (40 ημέρες σε περίπτωση κατάσχεσης ακινήτων).

Τα σχετικά προγράμματα πλειστηριασμού  πρέπει να δημοσιοποιούνται τουλάχιστον 3 ημέρες πριν από τη διενέργεια του πλειστηριασμού  για κινητές αξίες και 20 ημέρες για ακίνητα.

Τέλος, η απόφαση προβλέπει πως τουλάχιστον 24 ώρες πριν από τον πλειστηριασμό, αποστέλλονται σε Συμβολαιογράφο, όλα τα σχετικά έγγραφα, προκειμένου αυτός να αναλάβει την ευθύνη και την επιμέλεια της διαδικασίας.

Ποινικές διώξεις από το ΙΚΑ

Αλλά και το ΙΚΑ, με εγκύκλιο του  ενημερώνει πως οι εργοδότες ή οι υπεύθυνοι των επιχειρήσεων που δεν καταβάλλουν μέσα στις νόμιμες προθεσμίες τις ασφαλιστικές εισφορές, ευθύνονται ποινικά για τα αδικήματα της παρακράτησης των εργοδοτικών εισφορών και την υπεξαίρεση των εργατικών εισφορών αντίστοιχα. Μάλιστα, το ΙΚΑ κινεί τις διαδικασίες έκδοσης μηνύσεων, καθορίζοντας νέες διαδικασίας έκδοσης και παρακολούθησης μηνυτήριων αναφορών.

Να σημειωθεί πως το υπουργείο Εργασίας, έχει ήδη ενεργοποιήσει και την Ειδική Επιτροπή Εσόδων που έχει ως στόχο τη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών που υπερβαίνουν τις  80.000  ευρώ, από κύριες και λοιπές εισφορές, αυτοτελή πρόσθετα τέλη, πρόστιμα και λοιπές επιβαρύνσεις.

Ειδικότερα η Ειδική Επιτροπή Ρύθμισης Εσόδων μπορεί να αποφασίζει για:

1. την τμηματική εξόφληση των καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών μετά των αναλογούντων πρόσθετων τελών, προστίμων και λοιπών προσαυξήσεων και εξόδων αναγκαστικών μέτρων που υπερβαίνουν τα 80.000 ευρώ για τον ΟΑΕΕ (100.000 ευρώ για το ΙΚΑ), σε 48 μηνιαίες δόσεις, με την προϋπόθεση καταβολής από τον οφειλέτη των τρεχουσών εισφορών. Ο αριθμός δόσεων είναι δυνατόν να ορισθεί σε 60, εφόσον η επιχείρηση βρίσκεται στο στάδιο της εκκαθάρισης ή έχει κηρυχθεί σε πτώχευση και η κύρια οφειλή έχει επιβαρυνθεί με το ανώτατο ποσοστό προσαυξήσεων και δεν έχουν αποδώσει όλα τα αναγκαστικά και άλλα μέτρα είσπραξης που ισχύουν. Προϋπόθεση για την υπαγωγή στη ρύθμιση των υπό εκκαθάριση ή πτώχευση επιχειρήσεων είναι η προκαταβολή ποσού ίσου με το 2% της συνολικής οφειλής. Στις περιπτώσεις εποχικών επιχειρήσεων, είναι δυνατόν η Επιτροπή να αποφασίζει τη ρύθμιση σε μηνιαίες δόσεις σύμφωνα με τα προβλεπόμενα.

2. τη δυνατότητα αυξημένου ποσού μηνιαίας δόσης κατά τη διάρκεια λειτουργίας αυτής και μειωμένου ποσού μηνιαίας δόσης κατά 30% όταν αυτή δε λειτουργεί. Μάλιστα, προβλέπεται πως στην περίπτωση επίσπευσης πλειστηριασμού από το Ταμείο,  πριν την παρέλευση ενός έτους από την έκδοση της απόφασης ρύθμισης, είναι δυνατή η αναστολή του, μόνο, εφόσον καταβληθεί το 1/5 της συνολικής οφειλής, πλέον των εξόδων εκτέλεσης του και ρυθμιστεί το υπόλοιπο της οφειλής. Η διαδικασία για κήρυξη του οφειλέτη σε πτώχευση αναστέλλεται με την καταβολή του 30% της οφειλής και τη ρύθμιση του υπόλοιπου σε δόσεις.

3. την επιβολή ποσοστού παρακράτησης επί του οφειλόμενου ποσού στις περιπτώσεις χορήγησης, σύμφωνα με τις  ισχύουσες διατάξεις αποδεικτικών ασφαλιστικής ενημερότητας και

4. τη λήψη κάθε νόμιμου μέτρου προς είσπραξη και εξασφάλιση των απαιτήσεων των ασφαλιστικών φορέων.

Επίσης η Επιτροπή, μπορεί να αποφασίζει αιτιολογημένα μετά από αίτημα του οφειλέτη ανεξαρτήτως ποσού οφειλής εφόσον ο οφειλέτης είναι συνεπής στους όρους της ρύθμισης και δεν οφείλει τρέχουσες εισφορές για:

1) την επαναφορά στη ρύθμιση, σε περίπτωση μη τήρησης των όρων της απόφασης για λόγους ανωτέρας βίας.

2) τη χορήγηση βεβαιώσεων ασφαλιστικής ενημερότητας για οποιαδήποτε αιτία, εκτιμώντας ελεύθερα το ύψος του παρακρατούμενου ποσού, που προβλέπεται από τα οικεία άρθρα, χωρίς περιορισμό, με εξαίρεση τους εργοδότες του άρθρου 8 παρ. 5 εδάφιο ε του α.ν.1846/1951.

Στοιχεία που λαμβάνονται υπόψη προκειμένου να αποφασίσει η Επιτροπή είναι ιδίως το μέγεθος του κινδύνου για τη βιωσιμότητα της επιχείρησης, ο αριθμός των απασχολούμενων και η συνέπεια που έχει επιδείξει ο οφειλέτης στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του μέχρι την υποβολή της αίτησης.


Σχόλια

Στο logiosermis.net δημοσιεύεται κάθε σχόλιο. Θεωρούμε ότι ο καθένας έχει το δικαίωμα να εκφέρει ελεύθερα τις απόψεις του, οι οποίες εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Τα συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Περισσότερα στις οδηγίες χρήσης.

 
Top