Select Menu


Εἶναι γελοῖον τὸ νὰ ξεψειρίζουμε ἕνα πρὸς ἕνα τὰ εἰκονικὰ «πόθεν ἔσχες» τῶν «ἐθνοπατέρων» μας, τὴν στιγμὴ ποὺ εἶναι βεβαιωμένα ἀναληθῆ καὶ παραποιημένα καὶ ποὺ στόχο ἔχουν νὰ μᾶς καθησυχάσουν!!!

Ἕνα κραυγαλέο παράδειγμα εἶναι τὸ πόθεν ἔσχες τοῦ ἀλεξέι, ποὺ δὲν ἐμφανίζει συμμετοχὴ σὲ ἑταιρικὰ σχήματα γιὰ τὸ οἰκονομικὸν ἔτος 2012, ἐν ἀντιθέσει μὲ τὰ δημοσιεύματα ποὺ ἔχουν δεῖ τὸ φῶς τῆς δημοσιότητος.

Στὴν σελίδα 13 τοῦ πόθεν ἔσχες του, ἐκεῖ ἀκριβῶς ποὺ ὄφειλε νὰ ἀναγράφῃ τὸ σὲ ποιὲς ἑταιρεῖες κι ἐπιχειρήσεις συμμετεῖχε, ἡ σελὶς παραμένει …λευκὴ περιστερά!!!


Ἄσπιλος κι ἀμόλυντος, ὅπως θὰ ὄφειλε νὰ εἶναι.

Ὅμως ὁ ἐσχάτως πολλὰ βαλλόμενος Ψυχάρης παρουσίασε τμῆμα τῶν μὴ δεδηλωμένων αὐτῶν περιουσιακῶν στοιχείων…

Ἀπὸ τὸ 2007 ἔως καὶ τὸ 2010, ποὺ ἐπισήμως ἀπεχώρησε τὸ ἀλεξέι, δὲν ὑπῆρξε σχετικὴ ἀναφορά.
Ἀπὸ τὸ 2010 ἔως τὸ 2015 (Δεκέμβριος) ποὺ διελύθη ἡ ἑταιρεία, δὲν ὑπῆρξε σχετικὴ ἀναφορά.
Ἀπὸ τὸν Παππᾶ, ποὺ ἔως τὸν Δεκέμβριο τοῦ 2015, ποὺ ἐπισήμως διελύθη ἡ ἑταιρεία ἀναμένουμε ἀναφορά, ἐὰν κι ὅποτε…

Μὰ συνάμα ἐκκρεμεῖ κι ἕνα ἀκίνητον (οἰκόπεδο στὴν Σέριφο) ποὺ ἀνῆκε στὴν ἐν λόγῳ ἑταιρεία καὶ τοῦ ὁποίου ἡ τύχη ἀγνοεῖται, ὅπως ἐπίσης ἀγνοεῖται καὶ ἡ ἀξία του, σὲ μετρητά, ἐὰν ἐπωλήθη.
«…Το οικόπεδο στην Σέριφο
Σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρείας, σκοπός της είναι «η κατασκευή οικοδομών κάθε είδους, επί οικοπέδων και γηπέδων ανηκόντων στην εταιρία ή σε τρίτους» καθώς και «η ανάληψη κάθε είδους οικοδομικών, τεχνικών και κατασκευαστικών εργολαβιών και κάθε είδους έργου, δημόσιου ή ιδιωτικού». Πράγματι λίγες ημέρες μετά την ίδρυσή της, το καλοκαίρι του 2007, η «Αγνάντι ΟΕ» προέβη σε αγορά αρτίου και οικοδομήσιμου οικοπέδου εμβαδού 6.055 τετραγωνικών μέτρων στην θέση Ψηλός Γκρεμνός ή Γιαλούδι της Σερίφου. Το ακίνητο αγοράστηκε αντί 40.000 ευρώ….(Πηγή
Εἴδατε κάπου ἐσεῖς συμμετοχή στήν ἐν λόγῳ ἰδιοκτησία;

Εἴδατε κάπου νά φαίνονται τά ὅποια μετρητά ἀπό τήν πώλησίν της;

Οὔτε φυσικὰ εἴδατε συμμετοχὴ στὸ ἑταιρικὸ σχῆμα… (Εἶχε, ἐπισήμως ἀποχωρήση ἀλλὰ ἡ ἰδιοκτησία …ἐξηφανίσθη!!!)

Καὶ τὸ σημαντικότερον.

Μὲ πατέρα ἐργολάβο, ποὺ ἄφησε πίσω του πολλὰ περιουσιακὰ στοιχεῖα, βάσει τῶν ὁποίων θὰ μποροῦσε, σὲ ἕναν βαθμό, νὰ ἐμφανίζῃ κι ὁ ἴδιος κάποια ἀκίνητα στὴν κατοχή του…
Ἀκίνητα ὅμως ποὺ δὲν ὑπάρχουν…

Άνακύπτουν πολλὰ ἐρωτηματικά. Γιατί δέν ἐμφανίζονται ἀκίνητα καί λοιπά περιουσιακά στοιχεῖα; Ὑπάρχουν; Κι ἐάν ναί ποῦ εἶναι …καταχωνιασμένα;


Ὅπως ἀντιλαμβανόμεθα πάλι κάτι …ἀπουσιάζει.
Μία μηχανὴ μόνον ἐμφανίζεται ἀλλὰ κι αὐτὴ εἶναι …ἄφαντη!!!

Ὑπάρχει ὅμως μία ἑταιρεία, ὄχι κληροδότημα, ἀλλὰ δημιούργημα τῶν διαδόχων τοῦ πατρὸς τσίπρα, ποὺ ἐμπλέκεται σὲ μέγα σκάνδαλον ἐξαπατήσεως τοῦ Δημοσίου μὲ πλαστὰ δικαιολογητικά…

Σαφῶς καὶ ὁ ἴδιος δὲν εὐθύνεται γιὰ τὶς ὅποιες ἀπάτες διέπραξαν οἱ συγγενεῖς του. (Ἀδέλφια κι ἐξάδελφος.)

Ὅμως ὁπωσδήποτε εὐθύνεται καὶ γιὰ τὸ ὅ,τι δὲν ἀπήτησε νὰ ὁλοκληρωθοῦν οἱ διαδικασίες καὶ γιὰ τὸ ὅ,τι (μᾶλλον κομματικά του) στελέχη τῆς εἰσαγγελίας Μυτιλήνης …καθυστεροῦν τὴν διαδικασία.
Διότι, κακὰ τὰ ψέμματα… Ἡ γυναῖκα τοῦ Καίσαρος δὲν ἀρκεῖ νὰ φαίνεται τίμια, μὰ πρέπει καὶ νὰ εἶναι.

Πολλῶ δὲ μᾶλλον ὁ ἴδιος (ὁ φαιρόμενος ὡς) καίσαρ.

Ἐὰν ὅμως δοῦμε τὰ ἀντίστοιχα πόθεν ἔσχες ἄλλων κομματικῶν παραγόντων τοῦ τΣΥΡΙΖΑ θὰ διαπιστώσουμε πὼς οἱ σχέσεις τους μὲ τοὺς …ἰσχυροὺς τῆς γῆς εἶναι ἐμφανής. Μία σχέσις ποὺ ἐξυπηρετεῖ αὐτούς, ἐφ΄ ὅσον τοὺς προσφέρει οἰκονομικὴ ἀνεξαρτησία, ἀλλὰ ἐμᾶς μᾶς στέλνει στὸν …Καιάδα!!!

Ὁ καμμένος γιὰ παράδειγμα ἔχει μία λίστα μὲ ἀκίνητα, γιὰ τὰ ὁποῖα οὐδέποτε διάβασα κάπου κάτι, ἐνᾦ δὲν προτιμᾶ τὰ μετρητὰ καὶ τὶς μετοχές. Τοὐλάχιστον δὲν ἀναφέρεται κάτι τέτοιο…
(Ἂν καὶ τώρα τελευταία πολλὰ γράφονται γιὰ κάτι ἑταιρεῖες στὸν Παναμᾶ…)
Καὶ φυσικά, αὐτὸς ὁ …«ἐθνοσωτήρ» ἦταν ἀπὸ τοὺς …τυχερούς, ἐφ΄ ὅσον διαθέτει ἀκίνητα σὲ τιμὴ …εὐκαιρίας!!!


Ἕνα ἄλλο πρόσωπο ποὺ ἀξίζει νὰ μᾶς ἀπασχολήσῃ εἶναι ὁ σημερινὸς (ἀπ΄ εὐθείας διορισμένος) ξενόγλωσσος καὶ φερόμενος ὡς ὑπουργὸς οἰκονομικῶν μας.
Ναί, τὸ τσακαλῶτο… Αὐτὸς ποὺ ἔχει, κατέχει ἀλλὰ μεριμνᾶ γιὰ νὰ μὴν ἔχουμε ἐμεῖς…Ὑπουργὸς οἰκονομικῶν τῆς χώρας, μὲ μετοχὲς σὲ ἀγνώστου ἀριθμοῦ πολυεθνικές, τῶν ὁποίων μετοχῶν ἡ ἀξία ξεπερνᾶ κάθε …φαντασία!!! Πῶς; Πόθεν; 

Πῶς γίνεται ἕνας οἰκονομολόγος 56 (μόλις) ἐτῶν, νά διαθέτῃ τόσο μεγάλα περιουσιακά στοιχεῖα;
Μήπως ἔπαιξε ῥόλο ἡ σχέσις του μέ τόν διδάσκαλό του στουρνάρα στό London School of Economics;

Οἱ σπουδές του ἐκεῖ; Μά τόσο ἱκανός εἶναι πιά; Κι ἐάν εἶναι τόσο ἱκανός, τότε γιατί δέν διαχειρίζεται μέ τήν ἀνάλογη ἱκανότητα καί τά δημόσια οἰκονομικά; Ἤ μήπως …δέν κάνει;

Ἐνδεικτικὲς ἦσαν οἱ ἀναφορές μου.
Τὰ ὑπόλοιπα, αὐτὰ γιὰ παράδειγμα ποὺ εἶναι ἐκτὸς Ἑλλάδος, ποὺ εἶναι χωμένα σὲ παράκτιες καὶ σὲ ἀγνώστου ταὐτότητος ἑταιρικὰ σχήματα, ἢ ἀκόμη καὶ κάτω ἀπὸ τὸ …μαξηλάρι τους, οὔτε ἀναφέρονται, οὔτε θὰ ἀναφερθοῦν μὰ οὔτε καὶ χρειάζεται νὰ γνωρίζουμε πολλὰ πολλά.

Κυκλοφοροῦν κι ἐγκεφαλικὰ βλέπετε…

Φιλονόη

Σχόλια

Στο logiosermis.net δημοσιεύεται κάθε σχόλιο. Θεωρούμε ότι ο καθένας έχει το δικαίωμα να εκφέρει ελεύθερα τις απόψεις του, οι οποίες εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Τα συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Περισσότερα στις οδηγίες χρήσης.

 
Top