Select Menu

Διάβασα μέ δυσάρεστη ἔκπληξη τό προτεινόμενο σχέδιο γιά τήν Β΄ καί Γ΄ Λυκείου, ὅπως αὐτό δημοσιεύθηκε σέ ἀθηναίκές ἐφημερίδες περί τίς ἀρχές Ὀκτωβρίου τ.ἕ.
 Ἐλπίζω νά εἶναι κάποια δημοσιογραφική ὑπερβολή ἤ κάποιο προσωρινό προσχέδιο μιᾶς μικρῆς ὁμάδας συμβούλων τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας, τό ὁποῖο θά μεταβληθεῖ καί θά βελτιωθεῖ σέ πολλά σημεῖα. Ἄν, ὅμως πρόκειται ἔστω κατά μεγάλο ποσοστό γιά τόν κορμό τῶν προτάσεων τῆς ἡγεσίας τοῦ Ὑπουργείου, τότε διερωτῶμαι μεγαλοφώνως: «Τελικά, ὦ ἀρμόδιοι, τί σκοπεύετε νά δημιουργήσετε; Τό νέο Λύκειο πού θά δια-μορφώνει Ἕλληνόπουλα ἤ ἁπλῶς ἕνα Ἰνστιτοῦτο Ἐπαγγελματικῆς Κατάρτισης Ἀεροσυνοδῶν»; Διότι ἕνα σχολεῖο πού θά ἔχει ὡς ὑποχρεωτικά μαθήματα μόνον τά Νέα Ἑλληνικά, τά Ἀγγλικά καί τή Γυμναστική θυμίζει μᾶλλον Ι.Ε.Κ. παρά σχολεῖο γενικῆς παιδείας. Σέ ἕνα τέτοιο Ι.Ε.Κ οἱ ὑποψήφιες ἀεροσυνοδοί θά κάνουν γυμναστική γιά μήν γίνουν ὑπέρβαρες, θά μαθαίνουν ἀγγλικά καλά γιά συννενοοῦνται μέ τούς ξένους ἐπιβάτες καί θά βελτιώνουν τα΄ἑλληνικά τους , ἀφοῦ θά ἔχουν καί Ἕλληνες ἐπιβάτες.

Σύμφωνα μέ τό δημοσιευθέν σχέδιο ὅλα τά ἄλλα μαθήματα θά εἶναι προαιρετικά ἤ ὀρθότερα θά ὑπάρχει δυνατότητα ἐπιλογῆς. Ἄν ἐπιλέξεις, ὅμως, Ἀρχαῖα Ἑλληνικά ὡς κύριο μάθημα δέν θά ἔχεις τή δυνατότητα νά ἐπιλέξεις καί τά Λατινικά πού χρειάζονται στούς ὑποψηφίους Θεολόγους, Φιλολόγους καί Νομικούς. Ἄν θέλεις νά μάθεις Ἱστορία θά μπορεῖς νά ἐπιλέξεις μόνο μεταξύ Ἀρχαίας καί Εὐρωπαϊκῆς. Τό Βυζάντιο, ἡ Πονεμένη Ρωμηοσύνη τῆς Τουρκοκρατίας., τό Ἀθάνατο 1821, τό 1912, τό 1940, ἡ Κυπριακή Ἐποποιία, ἡ Μικρασία καί ὁ Πόντος ἐξοβελίζονται! Σέ μία ἡλικία πού οἱ νέοι καί οἱ νέες μας ἑτοιμάζονται νά ἐνηλικωθοῦν καί νά ψηφίσουν θά ἀποκόπτονται ἀπό κάθε αἴσθηση ρίζας, ἐλληνικότητας καί ἱστορικῆς συνέχειας. Τά Θρησκευτικά ἐντάσσονται στίς Κοινωνικές Ἐπιστῆμες μαζί μέ ἄλλα ἕξι μαθήματα, ὁ δέ μαθητής θά ἔχει δυνατότητα νά ἐπιλέξει μόνον ἕνα μάθημα ἀπό κάθε ὁμάδα. Ὅποιος έπιλέξει ὡς βασικό (ἑξάωρο ) μάθημα τά Οἰκονομικά ἀπαγορεύεται νά ἐπιλέξειὡς τρίωρο μάθημα τά Θρησκευτικά ! Ἄρα χιλιάδες Ἑλληνόπουλα πού στρέφονται πρός τίς Οἰκονομικές καί Διοικητικές Ἐπιστῆμες ἔμποδίζονται νά λάβουν θρησκευτική παιδεία. Γενικά ἐπικρατεῖ ἡ λογική τῆς ἥσσονος προσπαθείας μέ λίγα μαθήματα καί ἡ φιλοσοφία τῆς ἐξειδικεύσεως κατά τήν κρίση τοῦ μαθητῆ, ἀκυρώνοντας κάθε προσπάθεια γιά γενική, σφαιρική παιδεία καί ἐγκυκλοπαιδική μόρφωση!

Ποιός ἔδωσε ἄραγε τό δικαίωμα σ’ αὐτούς τούς φωστῆρες νά παραβιάζουν τό Σύνταγμα τῆς χώρας μας; Θυμίζω τό ἄρθρο 16, παράγραφος 2, πού ὁρίζει ὡς σκοπό τῆς Παιδείας τήν ἀνάπτυξη ἐθνικῆς καί θρησκευτικῆς συνειδήσεως. Θυμίζω ἐπίσης καί τό ἄρθρο 1, παρ. 3, πού ὁρίζει ὅτι «ὅλες οἱ ἐξουσίες πηγάζουν ἀπό τόν Λαό καί ὑπάρχουν ὑπέρ τοῦ Λαοῦ καί τοῦ Ἔθνους». Ἐπανλαμβάνοντας τίς ρῆτρες παλαιοτέρων Συνταγμάτων ὁ νομοθέτης θέσπισε νά λειτουργοῦν ὅλα τά ὄργανα τοῦ κράτους, ἄρα καί τό Ὑπουργεῖο ( πρώην Ἐθνικῆς) Παιδείας ὑπέρ τοῦ Λαοῦ ἀλλά καί τοῦ Ἔθνους. Λάος εἶναι ὅλοι οἱ Ἕλληνες ὑπήκοοι σήμερα. Ἔθνος εἶναι εύρύτερη ἔννοια . Ἐκτείνεται στόν χρόνο περιλαμβάνοντας τή μνήμη καί τήν ἱστορική συνείδηση , καί στόν χῶρο περικλείοντας ὄχι μόνο τούς κατοίκους αὐτῆς τῆς χώρας, ἀλλά καί κάθε Ἕλληνα πού ζῆ ἐκτός συνόρων, δηλ. τούς Κυπρίους, τούς Βορειοηπειρῶτες τούς Ἕλληνες τῶν Σκοπίων καί τῶν ἄλλων χωρῶν τῆς Ἀνατολικῆς Εὐρώπης, τούς Ὁμογενεῖς μας ἀνά τήν Ὑφήλιο. Ὑπέρ τοῦ Ἔθνους σημαίνει ὅτι κάθε κρατική λειτουργία ἄρα καί ἡ Παιδεία ὀφείλει νά καλλιεργεῖ τόν σεβασμό στά στοιχεῖα πού θεμελίωσαν ἐπί αἰῶνες τήν ἐθνική μας ταυτότητα, δηλαδή στήν Ἰστορία, τή Γλῶσσα, τήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, στή συνέχεια τοῦ Ἑλληνισμοῦ, στήν Οἱκογένεια, τήν πολυτεκνία καί τήν καλλιτεκνία, στά ἤθη καί στά ἔθιμα (1). Ὅλα αὐτά τό νέο σχέδιο γιά τό Λύκειο τά πετᾶ στόν κάλαθο τῶν ἀχρήστων. Μέ τρόπο ἀήθη καί ἀντισυνταγματικό!

Οἱ παλαιότεροι ἔλεγαν «μάθε παιδί μου γράμματα γιά νά γίνεις ἄνθρωπος!» Κι ὅμως σήμερα ὅλο καί περισσότερο ξεχνοῦμε τήν ἔννοια τῆς Παιδείας, ἡ ὁποία πλάθει ἀνθρώπους, καλλιεργεῖ ἦθος, δια-μορφώνει χαρακτῆρες, προβάλλει πρότυπα, προτείνει άξίες καί ἰδανικά. Καί καταπίπτουμε στήν ἐπαγγελματική κατάρτιση, τήν ἐπιμόρφωση, τήν φροντιστηριοποίηση τοῦ Λυκείου, στή θωπεία τῶν μαθητικῶν αὐτιῶν τάζοντάς τους..... μοτέρνο Λύκειο μέ εὔκολη πρόσβαση στά Α.Ε.Ι. Ἄν τελικά ἰσχύσουν τά ὅσα γράφονται τό νέο Λύκειο θά ἀφίσταται παρασάγγας ἀπό τόν ἀνθρωποπλαστικό σκοπό τῆς Παιδείας. Θά παράγει ἀγγλόφωνα ρομπότ καί καλογυμνασμένα πειθήνια ὄργανα τοῦ κάθε ξένου δανειστῆ ἤ εἰσβολέως. Ἀνθρωποειδῆ χωρίς ταυτότητα, χωρίς ἠθικές ἀρχές, χωρίς αἴσθημα ‘ὑπερηφάνειας καί ἀξιοπρέπειας , χωρίς ἐπίγνωση τῆς καταγωγῆς καί τοῦ προορισμοῦ τους. Μαθητές χωρίς Θεό καί πατρίδα θέλεουν νά δημιουργήσουν οἱ κατασκευαστές τοῦ νέου ξενόφερτου Λυκείου. Ἀλλά τότε ἄς μή τό ὀνομάζουν Λύκειο, διότι θά τρίζουν τά κόκκαλα τοῦ μακαρίτη Ἀριστοτέλη. Ἄς τό ὀνομάσουν Σχολή Γυμνασμένων Ἀγγλομαθῶν ἤ Ἐργοστάσιο γλωσσομαθῶν ρομπότ. Ὅσοι θέλουν τή ρομποτοποίηση τῶν παιδιῶν μας ἄς χειροκροτήσουν. Ἐμεῖς οἱ πολλοί πού θέλουμε τήν δια-μόρφωση χαρακτήρων μέ σεβασμό στόν Θεό, στή πατρίδα, στόν συνάνθρωπο, στή δημοκρατία, στήν κοινωνία, θά ἀντιδράσουμε. Ὀφείλουμε νά διαμαρτυρηθοῦμε μέ κάθε τρόπο νόμιμο, χριστιανικό, δημοκρατικό καί εἰρηνικό. Ἄς γίνει ὁ ἀγώνας γιά ἑλληνορθόδοξη παιδεία, ἀνθρωπιστική καί ὄχι μόνο τεχνοκρατική, ἠ ἀφορμή γιά μία εἰρηνική ἐπανάσταση συνειδήσεων. Ὅπως διώξαμε τό ἀπαράδεκτο βιβλίο Ἱστορίας τῆς Στ΄Δημοτικοῦ ἔτσι θά ἐπιτύχουμε τήν ἀπόσυρση τῶν ἀντιπαιδαγωγικῶν σχεδιασμῶν.

Τά Θρησκευτικά πρέπει νά παραμείνουν ὑποχρεωτικό μάθημα σέ ὅλες τίς τάξεις τοῦ Λυκείου. Μόνο μέ Χριστιανική ἀγωγή, μέ τή διδασκαλία τοῦ Εὑαγγελίου καί τῶν Πατέρων, θά πλάσουμε ἀνθρώπους μέ Α κεφαλαῖο καί ὄχι τυχοδιῶκττες πού θά πατοῦν ἐπί πτωμάτων. Γιά τούς ἀλλοθρήσκους καί ἑτεροδόξους ἄς προβλεφθεῖ ἕνα ἐναλλακτικό, ἀλλά ὑποχρεωτικά ἐξεταζόμενο μάθημα Ἠθικῆς/Φιλοσοφίας, ὅπως προτείνει καί τό Εὐρωπαϊκό Δικαστήριο Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων(2). Κάτι ἤξεραν οἰ Γερμανοί καί Βέλγοι νομοθέτες πού προέβλεψαν μέσα στά Συντάγματα αὐτῶν τῶν χωρῶν τήν ὑποχρεωτική θρησκευτική ἐκπάιδευση καί στή Στοιχειώδη καί στή Μέση Παιδεία. Τήν ὥρα πού οἱ πρώην κομμουνιστικές χῶρες ἐπαναφέρουν τό μάθημα τῶν Ὀρθοδόξων Θρησκευτικῶν , ἐμεῖς θά γίνουμε «μοντέρνοι» και θά τά καταργήσουμε;

Ἄς μήν μᾶς διαφεύγει καί ἡ ἐθνική καί παιδαγωγική ἀξία τῶν Ἀρχαίων Ἑλληνικῶν. Ἄν θέλουμε τά παιδιά μας νά κατανοοῦν τό Εὑαγγέλιο, τή Θεία Λειτουργία, τή λογία παράδοση, ἀλλά καί τούς λογοτέχνες τοῦ 20οῦ αἰῶνος, πρέπει νά διδάσκουμε καί στίς 6 τάξεις τοῦ Γυμνασίου-Λυκείου τήν Ἑνιαία Ἑλληνική. Τά Ἀρχαῖα εἶναι ἅπλῶς μία ἱστορική περίοδος τῆς γλώσσας μας. Δέν εἶναι ξένη γλῶσσα. Ἐπί πλέον ἔχει ἀποδειχθεῖ ἀπό πειράματα Ἑλλήνων ψυχολόγων καί ἰατρῶν ὅτι ἡ ἐκμάθηση τῆς Ἀρχαίας Ἑλληνικῆς καί τοῦ Πολυτονικοῦ ἀπομακρύνουν τίς δυσλεξίες καί ἀναπτύσσουν τίς μαθησιακές ἱκανότητες (3). Τήν ὥρα πού ἡ Βρεταννία εἰσάγει τά Ἀρχαῖα Ἑλληνικά στά Δημοτικά της Σχολεῖα θά φθάσουμε σέ τέτοιο ἐπίπεδο ἐξευτελισμοῦ ὥστε ἐμεῖς νά τά περιθωριοποιοῦμε;

Εἰρηνική Ἑπανάσταση γιά τήν Ἑλληνική Παιδεία, λοιπόν. Θέλουμε Λύκειο γιά ἑλληνόπουλα μέ ἀρχές καί ἀξίες καί ὄχι Ι.Ε.Κ. Ἀεροσυνοδῶν-μέ ὅλον τόν σεβασμό πρός τό δύσκολο ἐπάγγελμα τῆς Ἀεροσυνοδοῦ. Θέλουμε Παιδεία Ἑλληνορθόδοξη καί ὄχι μία στεγνή ἐπαγγελματική κατάρτιση. Θέλουμε ἑλληνόπουλα μέ ἀξιοπρέπεια καί ὄχι ἀγγλομαθεῖς ὀσφυοκάμπτες στίς διαταγές ξένων κέντρων. Μέ τή βοήθεια τοῦ Θεοῦ θά ἀγωνισθοῦμε καί θά ἐπιτύχουμε. Τό χρωστοῦμε στά παιδιά μας!

Κωνσταντῖνος Χολέβας

Πολιτικός Ἐπιστήμων

Κ.Χ. (ΠΕΙΡΑΪΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ Νοεμβρίου 2010)

ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
1.Ἄλλωστε ἀπό τήν Ἀρχαιότητα ἡ θρησκεία θεωρεῖται ὡς ἕνα ἀπό τά κύρια συστατικά τῆς ἐθνικῆς ταυτότητος, ὅπως βλέπουμε καί στόν περίφημο ὁρισμό τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἔθνους στό 8,144 τῶν Ἱστοριῶν τοῦ Ἡροδότου.

2.Ἀπόφαση τοῦ ΕΔΑΔ ὑπέρ Grzelak κατά Πολωνίας, τῆς 15.6.2010.

3.
Βλέπε τό βιβλίο τῶν Ἰωάννη Τσέγκου, Θαλῆ Παπαδάκη καί Δήμητρας Βεκιάρη «Ἡ Ἐκδίκηση τῶν Τόνων», Ἐναλλακτικές Ἐκδόσεις, Ἀθήνα 2005.

Πηγή

Σχόλια

Στο logiosermis.net δημοσιεύεται κάθε σχόλιο. Θεωρούμε ότι ο καθένας έχει το δικαίωμα να εκφέρει ελεύθερα τις απόψεις του, οι οποίες εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Τα συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Περισσότερα στις οδηγίες χρήσης.

 
Top