Select Menu


Πρίν λίγες μέρες Ρώσοι επιστήμονες ανακοίνωσαν ότι παρήγαγαν με επιτυχία, τεχνολογία μέσω της οποίας μπορούν να αλλάζουν τα άτομα και τα ισότοπα ενός χημικού στοιχείου και να το μετατρέπουν σε ένα άλλο στοιχείο!Αυτό μπορεί να αποτελέσει την μεγαλύτερη επιστημονική ανακάλυψη στην ιστορία της Ανθρωπότητας, κάνοντας πραγματικότητα το όνειρο των αλχημιστών, που προσπαθούσαν να μετατρέψουν το μολύβι σε χρυσό!

Το απόσπασμα απο την συνέντευξη τύπου που αναφέρεται η ανακάλυψη:Η απομαγνητοφώνηση και μετάφραση στα αγγλικά της ανακοίνωσης:
Vladislav Karabanov: “Today, here in Geneva, we are making public a discovery and a technology which without any exaggeration could be of historic significance. 
The essence of this discovery and the technology boils down to the development of an industrial method for the transformation of chemical elements into other elements and their isotopes. 
What we’ll have to show you today is the transmutation without nuclear reactors, without heavy water, or anything of the kind, to obtain a transmutation of elements. Our approach to transmutation of chemical elements is biochemical in nature. 
It is still too early to fully grasp the economic and civilization significance of this technology. It would not be an exaggeration to say that this discovery is a veritable revolution that’s going to open a new chapter in our technological progress. Unlikely as it may sound, this is a fact. 
The architects of this discovery and technology are leading Russian Chemists, Mrs. Tamara Sahno and Mr. Victor Kurashov. These are theoretical and experimental scientists who stand on the shoulders of a dynasty of researchers who have been instrumental in discovering these methods for the transformation of chemical methods. 
Mankind, represented by the authors, has discovered this method for the transmutation of matter which is likely to change the face of today’s world, perhaps as deeply as it was changed by the use of electricity, perhaps even deeper. 
The repercussions of this revolution will be felt in the energy sector, medicine, industry and perhaps would also open up new industries, brand new industries that will have enormous humanitarian implications 
What is most important to bear in mind is that what we are talking about here is a ready-made industrial approach that will be capable of producing target products in industrial quantities in a matter of months. With respect to the economic aspects of this discovery I am going to brief you about that later . . .” 
Victor Kurashov: “Ladies and gentlemen, our work to develop the technology for the transmutation of chemical elements goes back to the early 90s. The very first results were obtained back in 1998, but the bulk of this effort and research, as well as hundreds of successful experiments fall on the Summer and Autumn of 2013. 
Our further efforts involved patenting this work, and so for all these reasons we haven’t rushed to publish our findings until the patent was issued. We received the patent priority on the 15th of May 2014, whereas the patent itself was issued on the 25th of August 2015. 
Let’s move onto the process itself very briefly. The first component used in the process is ore, or nuclear waste. The second component of the process are valuable valency metals such as vanadium, chromium, manganese, iron, cobalt, nickel, copper, zinc, and others. 
Either of these will do, but we tend to use iron as the least costly element. The third component and a factor in this process, these are bacteria. 
Usually we use iron and sulphur-reducing bacterial species which we select along a certain list of criteria, such as that the bacteria are active, that they are resistant to radiation, that they are adapted to a heavily salted solution — ore, suspended in water. 
Now about the technology itself: ore, or nuclear waste (there’s no difference) is processed by bacteria in the presence of valuable valency elements in any closed vessel. 
The transmutation process kicks off immediately, and proceed stage by stage for two or three weeks until target elements are obtained. But if it is not stopped on time, this process would carry on until stable isotopes are obtained as the end product.”
Περιληπτικά, η ανακάλυψη έγινε απο δύο Ρώσους χημικούς επιστήμονες, την κα Tamara Sahno και τον κο Victor Kurashov, οι οποίοι δουλεύουν στο συγκεκριμένο project απο το 1998, ενώ τα πρώτα επιτυχημένα πειράματα έλαβαν χώρα μόλις το 2013!

Η εφαρμογή της εν λόγο ανακάλυψης μπορεί να χρησιμοποιηθεί σχεδόν σε οποιαδήποτε βιομηχανία αφού μπορεί να μετατρέψει οποιοδήποτε στοιχείο του περιοδικού πίνακα σε κάποιο άλλο!

Όπως τονίζουν, μετα απο 2.000 επιτυχημένα πειράματα για την μετατροπή αυτή δεν χρειάζεται πυρηνική ή άλλου είδους βαριά επεξεργασία παρα μόνο βιοχημική καθιστώντας την απολύτως ασφαλή, τόσο για το περιβάλλον όσο και για το προσωπικό, ενώ η εν λόγο μέθοδος μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την διάλυση των ραδιενεργών αποβλήτων 100%!

Η απίστευτη αυτή ανακάλυψη, μας ανοίγει τον δρόμο για μια πληθώρα νέων εφαρμογών, όπως στην ενέργεια, στα φάρμακα και σε κάθε είδους βιομηχανία, ακόμη και στην εξερεύνηση του διαστήματος!

Όπως αντιλαμβάνεστε οι παγκόσμιες οικονομικές και πολιτικές συνέπειες απο αυτή την ανακάλυψη δεν μπορούν να συνυπολογιστούν προς το παρόν!

Ολόκληρη  η συνέντευξη τύπου εδώ:Παρότι η συνέντευξη τύπου της ιστορικής όπως φαίνεται ανακάλυψης έλαβε χώρα πριν περίπου ένα μήνα (13/06/2016), κανένα διεθνές τηλεοπτικό ΜΜΕ ή ειδησεογραφικό portal δεν αναμετάδωσε την είδηση!

Η Ρωσική ανακάλυψη με αριθμό πατέντας RU 2563511 που απονεμήθηκε στους επιστήμονες Tamara Sahno και Victor Kurashov:Η πατέντα είναι επίσης διαθέσιμη και στο Google Patent όπου αναφέρει [Μετάφραση της Google]:
“The invention relates to the field of biotechnology and chemical transmutation. Radioactive feedstock containing radioactive chemical elements or isotopes, treated with an aqueous suspension of bacteria of the genus Thiobacillus, in the presence of variable valence elements. As the use of radioactive materials or ore radioactive waste nuclear fuel cycle. The process leads to obtaining polonium, radon, France, radium, actinium, thorium, protactinium, uranium, neptunium, americium, nickel, manganese, bromine, hafnium, ytterbium, mercury, gold, platinum, and their isotopes. The invention allows to obtain valuable radioactive elements, to carry out the inactivation of nuclear waste from the conversion of waste radioactive isotopes of elements into stable isotopes. 2 ZP f-ly, 18 ill., 5 tab., 9 pr. 
The invention relates to chemical transmutation of radioactive isotopes and transformation, that is to artificially produce some chemical elements from other elements. In particular, the method allows to obtain rare and valuable elements: polonium, radon, francium, radium, and actinides – actinium, thorium, protactinium, uranium, neptunium, and various isotopes of these and other elements. 
Known transformation of chemical elements, the formation of new isotopes of elements and new chemical elements during nuclear fission and synthesis of chemical elements used in conventional nuclear rectors, in nuclear power plants (NPPs) in research nuclear reactors, for example, by irradiation of the chemical elements with neutrons or protons, or alpha particles. 
A method of obtaining the radionuclide nickel-63 in the reactor from a target comprising obtaining enriched Nickel-62 nickel target, the irradiation target in the reactor, followed by enrichment of irradiated product from nickel-63 at extraction of nickel-64 isotope product (RU 2313149, 2007). The advantage of the method is to obtain a high quality product which is designed for use in stand-alone sources of electrical energy, in the detectors of explosives and so on. The reproducibility of the results was confirmed by the analysis of the isotopic composition of elements by mass spectrometry. 
However, the method is complicated and unsafe degree requires industrial safety.
It is also known the transmutation of elements – long-lived radioactive nuclides, including those arising in irradiated nuclear fuel (RU 2415486, 2011). The method consists in irradiating neutron flux transmutable material, the irradiation is carried out with neutrons obtained in the nuclear fusion reactions in the pre-formed neutron source plasma, at a certain placement of the scattering medium neutrons. This method is based on the reactions of nuclear fusion in a tokamak is also complex and requires special equipment. 
A method of obtaining radionuclides Th-228 and Ra-224, which is also implemented in a reactor technology. The technology is quite complex and has a safety limit (RU 2317607, 2008). 
Thus, upon receipt of the chemical elements and their isotopes, in general, are conventionally used nuclear reactions involving nuclear reactors or other sophisticated equipment at high energy costs. 
Attempts have been made to solve the problem of obtaining radioactive isotopes in the process of nuclear transmutation of elements more secure manner using the microorganisms.Known in particular isotopes conversion method using microorganisms comprising growing microbial culture Deinococcus radiodurans on a nutrient medium containing the necessary for transmutation of initial isotopic components, and deficient close chemical analogues of the target element. The composition of the medium is introduced, such starting isotopic components which are radioactive and transmutation process can lead to the formation of the target chemical element in the form of a stable or radioactive isotope, which is absorbed by the microbial culture and then remains steady or remains radioactive or decomposed to the desired stable isotope (RU 2002101281 A, 2003). This method does not provide a high yield of the desired isotope, and also requires the use of ionizing radiation as a trigger and response factor supports. 
Also known process for the preparation of stable isotopes by nuclear transmutation type of cold fusion elements in microbial cultures (RU 2052223, 1996). The method consists in the fact that the cells of microorganisms are grown in a culture medium deficient isotope target (target isotopes) impact factors contributing to the destruction of the interatomic bonds and leading to an increase in its concentration of free atoms or ions of hydrogen isotopes. The medium is prepared on the basis of heavy water and injected into it scarce for the environment unstable isotopes that decay at the end to form the desired stable isotopes. As a factor that destroys the interatomic bonds using ionizing radiation. This method is based on the use of ionizing radiation, it is not designed for commercial scale requires a high energy and cost. 
All of the chemical elements and their isotopes and by-products obtained until now complex and unsafe traditional methods by conventional nuclear reactions in small (sometimes – in micro) amounts clearly insufficient for the energy, industrial, industrial, technical and scientific needs of mankind. Described microbial process for the transmutation of chemical elements allows you to receive all of these chemical elements and their isotopes in almost unlimited quantities, simple to perform, safe for workers and the public, environmentally friendly way that does not require large material flow rates, heat, electricity and heating, while providing this energy, industrial, technical and scientific problems of civilization. These elements and isotopes are enormous reserves of energy, have an extremely high value and selling price on the market. 
Microbiological method is proposed transmutation of the chemical elements and isotopes of chemical conversion elements, characterized in that the radioactive feedstock containing radioactive chemical elements or isotopes, treated with an aqueous suspension of bacteria of the genus Thiobacillus, in the presence of any s, p, d, f-elements with variable valency. Selection of elements with variable valence based on the principle of creating a high redox potential. That is, this selection key, or simply on the orientation of these or other elements of variable valency brought into the reaction medium, a redox potential value which is optimal in the range of 400-800 mV (for example, in Examples 1, 2, 3, 4 Eh = 635 mV, 798 mV, 753 mV and 717 mV, respectively). 
Items with variable valence, as in the reduced and oxidized forms, creating a standard redox potential, involved in a start-up and control mechanisms of initiation and acceleration of alpha, beta minus and beta plus decay of radioactive isotopes of elements any kind of group of bacteria Thiobacillus. 
The method leads to the production of polonium, radon, France, radium, actinium, thorium, protactinium, uranium, neptunium, americium and their isotopes as well as nickel, manganese, bromine, hafnium, ytterbium, mercury, gold, platinum, and their isotopes. As radioactive materials containing radioactive chemical elements can be used ore or radioactive nuclear waste cycles…” 
Google Patent
Η ιστοσελίδα του ομίλου στον οποίο εργάζονται οι Ρώσοι επιστήμονες που έκαναν την ανακάλυψη:
http://bt-isotopes.com/Για περισσότερες πληροφορίες μπορεί κανείς να απευθυνθεί στην ηλ. διεύθυνση
actinium.post@gmail.com

Επιμέλεια/Απόδοση: www.logiosermis.net
Με πληροφορίες απο prnewswire.com

Σχόλια

Στο logiosermis.net δημοσιεύεται κάθε σχόλιο. Θεωρούμε ότι ο καθένας έχει το δικαίωμα να εκφέρει ελεύθερα τις απόψεις του, οι οποίες εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Τα συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Περισσότερα στις οδηγίες χρήσης.

 
Top