Select Menu


Με τις ευλογίες της κυβέρνησης, η Eurobank ίδρυσε off shore στα νησιά Κέιμαν και τώρα το ίδιο θα πράξει εντός ολίγων μηνών, ίσως και εβδομάδων και η Εθνική. Αυτό πέρασε στα… ψιλά μέσα από το πολυνομοσχέδιο για τους πλειστηριασμούς. Σήμερα το σάιτ μας δίνει αρκετά στοιχεία, με έγγραφα – φωτιά, που αποδεικνύουν ότι:
  • Η Eurobank έχει ήδη ιδρύσει θυγατρικές στα νησιά Κέιμαν, σε μία περιοχή που αποτελεί φορολογικό παράδεισο
  • Η Εθνική με σχέδιο νόμου μπορεί να ιδρύσει θυγατρική όπου θέλει. Σε οποιαδήποτε ευρωπαϊκή χώρα και όπως αναφέρει το νομοσχέδιο, στο Λουξεμβούργο


Ας αρχίσουμε με την Eurobank. Η πώληση των τιτλοποιηθέντων δανείων από επενδυτικά fund δίνει το δικαίωμα στον επενδυτή την πλήρη κατάσχεση του ακινήτου. Αυτό ακριβώς έκανε εδώ και τρία χρόνια η Eurobank με θυγατρικές στα νησιά Κέιμαν. Η κυβέρνηση θέλει να περάσει προς τα έξω ότι προστατεύει την πρώτη κατοικία από πλειστηριασμό. Ναι, όντως την προστατεύει μέχρι τις 31/12/2014 από τραπεζικό ίδρυμα που διέπεται από το νομικό καθεστώς της Ελλάδας. Και αυτό υπό κάποιες προϋποθέσεις. Μόνο που οι θυγατρικές της Eurobank, οι οποίες έχουν έδρα τα νησιά Κέιμαν και αγοράζουν όλα τα «προβληματικά δάνεια», αυτά δηλαδή που δεν πληρώνονται στην ώρα τους, μπορεί ανά πάσα στιγμή να κατάσχει το οποιοδήποτε ακίνητο, αφού διέπεται από άλλο νομικό καθεστώς.

Ορίστε και οι αποδείξεις…

Οι offshore της EurobankΗ τιτλοποίηση δανείων

Τα έγγραφα που αποδεικνύουν τις θυγατρικές στα νησιά ΚέιμανΠάμε τώρα στην Εθνική Τράπεζα, μέσω της οποίας αγόρασαν σπίτια με στεγαστικά δάνεια οι περισσότεροι Έλληνες. Με το σχέδιο νόμου που υπογράφηκε και πέρασε από τη Βουλή το περασμένο Σάββατο, μέσω του πολυνομοσχεδίου για τους πλειστηριασμούς, δίνεται η δυνατότητα να ιδρύσει θυγατρική σε άλλο ευρωπαϊκό κράτος, με έδρα σε χώρα που δεν προστατεύει την κύρια κατοικία από πλειστηριασμό. 

Η θυγατρική αγοράζει τα χαρτοφυλάκια που έχουν πρόβλημα και μετά έχει απευθείας συνδιαλλαγή με τον δανειολήπτη που δεν μπορεί να αποπληρώσει το χρέος του. Από κει και πέρα, είναι θέμα χρόνου η πώληση του ακινήτου του και μάλιστα όχι σε Έλληνες, αλλά σε ξένους. Ουσιαστικά δίνει τη δυνατότητα σε μια τράπεζα που δεν έχει ρευστό, να πουλήσει «κοψοχρονιά» χιλιάδες «κόκκινα» δάνεια, να πάρει κάποιο ρευστό και από κει και πέρα σώζεται μία τράπεζα που σε άλλη περίπτωση δεν θα μπορούσε να ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις της. Γιατί πολύ απλά δεν θα είχε λεφτά…

Ορίστε τι αναφέρει το νομοσχέδιο…

Άρθρο 3
Ελληνικό Επενδυτικό Ταµείο


1. Υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις του παρόντος, το Ελληνικό ∆ηµόσιο µπορεί να συστήσει Επενδυτικό και Αναπτυξιακό Ταµείο (fund) µε την επωνυµία «Ελληνικό Επενδυτικό Ταµείο» (Institution for Growth in Greece).

Το Ταµείο, το οποίο θα ιδρυθεί στο Λουξεµβούργο ή σε άλλο κράτος-µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα διέπεται από τους νόµους του αντίστοιχου κράτους-µέλους, θα διοχετεύει πόρους αποκλειστικά σε ελληνικές µικροµεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) και θα χρηµατοδοτεί έργα υποδοµής στην Ελλάδα. Στόχο του Ταµείου θα αποτελεί η εξασφάλιση κέρδους για της επενδυτές του και η υποστήριξη της αναπτυξιακής πολιτικής της χώρας.

2. Για την επίτευξη του σκοπού του, το Ελληνικό Επενδυτικό Ταµείο θα µπορεί: α) να χρηµατοδοτεί µικροµεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) µε ίδια κεφάλαια, δάνεια, εγγυήσεις και άλλα χρηµατοπιστωτικά µέσα, β) να χρηµατοδοτεί έργα υποδοµής µε ίδια κεφάλαια, δάνεια, εγγυήσεις και άλλα χρηµατοπιστωτικά µέσα, γ) να συµµετέχει σε κεφάλαια επενδυτικών συµµετοχών και επενδυτικού κινδύνου.

3. Η οικονοµική στήριξη µε τη µορφή επιχειρηµατικών δανείων θα παρέχεται πάντοτε µε τη µεσολάβηση πιστωτικών ιδρυµάτων που είναι εγκατεστηµένα στην Ελλάδα και διέπονται από το ελληνικό δίκαιο, τα οποία λειτουργούν ως ενδιάµεσοι χρηµατοπιστωτικοί οργανισµοί, προκειµένου να επιτευχθεί η χρηµατοδότηση. Οι επενδύσεις και οι χρηµατοδοτήσεις γίνονται µε όρους αγοράς ή µε ευνοϊκότερους όρους, ανάλογα µε το είδος του επενδυτικού προϊόντος.

Άρθρο 4
∆οµή του Ταµείου – Μετοχές


1. Στο Ελληνικό Επενδυτικό Ταµείο συµµετέχουν ως επενδυτές το Ελληνικό ∆ηµόσιο, διεθνείς χρηµατοδοτικοί οργανισµοί και ιδιώτες επενδυτές.

2. Το Ελληνικό Επενδυτικό Ταµείο µπορεί να συσταθεί ως επιχειρηµατικό κεφάλαιο τύπου «οµπρέλας» (umbrella fund), διαιρούµενο σε διαφορετικά υποκεφάλαια για κάθε δραστηριότητά του µε διακριτή δοµή, διοίκηση, διάρκεια και ξεχωριστό σύνολο στοιχείων ενεργητικού. Οι επενδυτές µπορούν να επενδύουν σε οποιοδήποτε υποκεφάλαιο. Το κάθε υποκεφάλαιο του Ταµείου µπορεί να συσταθεί ως διακριτή νοµική οντότητα µε τους ίδιους όρους σύστασης, χρηµατοδότησης, διαχείρισης και λειτουργίας που προβλέπονται στον παρόντα νόµο για το Ελληνικό Επενδυτικό Ταµείο. Μετά τη σύσταση του Ταµείου οι ανωτέρω νοµικές οντότητες θα απορροφηθούν από το Ταµείο ως υποκεφάλαια αυτού.

3. Το Ελληνικό Επενδυτικό Ταµείο µπορεί να εκδίδει για κάθε υποκεφάλαιο διαφορετικές κατηγορίες µετοχών, οι οποίες διαφοροποιούνται σε σχέση µε το προφίλ κινδύνου, που συνδέεται µε κάθε κατηγορία. Τα χαρακτηριστικά οποιασδήποτε κατηγορίας µετοχών καθορίζονται ελεύθερα και περιγράφονται αναλυτικά στο καταστατικό του Ελληνικού Επενδυτικού Ταµείου, αλλά δεν µπορεί να συνίστανται σε οποιαδήποτε ειδική µεταχείριση κάποιου µετόχου κατά παρέκκλιση της αρχής της ισότητας των µετόχων στην ίδια κατηγορία µετοχών. Μετοχές αυξηµένου κινδύνου καλύπτονται κατά πρώτον από το Ελληνικό ∆ηµόσιο, µη αποκλειοµένου άλλου επενδυτή.

Άρθρο 5
Συµµετοχή του Ελληνικού ∆ηµοσίου στο Ταµείο


1. Η συµµετοχή του Ελληνικού ∆ηµοσίου στο Ελληνικό Επενδυτικό Ταµείο δεν θα ξεπερνά το πενήντα τοις εκατό (50%) του συνολικού καταβεβληµένου κεφαλαίου αυτού, ποσοστό το οποίο θα υπολογίζεται συνολικά για όλα τα υποκεφάλαια κατά το χρόνο κάλυψης του συνόλου των συµµετοχών. Το Ελληνικό ∆ηµόσιο αναλαµβάνει την υποχρέωση να επενδύσει στο Ελληνικό Επενδυτικό Ταµείο το ποσό των τριακοσίων πενήντα εκατοµµυρίων (€350.000.000) Ευρώ. Το ποσό αυτό θα καταβληθεί τµηµατικά σε χρονικό διάστηµα τριών ετών από τη δηµοσίευση του παρόντος και θα προέλθει από το εθνικό σκέλος του Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων ή/και το ΕΣΠΑ (2014-2020), µε ένταξη της σχετικής δαπάνης στους αντίστοιχους προϋπολογισµούς.

2. Ο τρόπος, ο χρόνος, οι ειδικότερες προϋποθέσεις χρηµατοδότησης του Ελληνικού Επενδυτικού Ταµείου από το Ελληνικό ∆ηµόσιο καθορίζονται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας. Με όµοια απόφαση καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι και οι διαδικασίες συµµετοχής του Ελληνικού ∆ηµοσίου στο Επενδυτικό και Αναπτυξιακό Ταµείο.

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, επιτρέπεται η µεταβίβαση των µετοχών κυριότητας του Ελληνικού ∆ηµοσίου σε οποιοδήποτε πρόσωπο και η ολική ή µερική παραίτηση του Ελληνικού ∆ηµοσίου ως µετόχου του Ελληνικού Επενδυτικού Ταµείου από τα δικαιώµατα προτίµησης κατά τη συµµετοχή στις αυξήσεις του µετοχικού κεφαλαίου του.

Σχόλια

Στο logiosermis.net δημοσιεύεται κάθε σχόλιο. Θεωρούμε ότι ο καθένας έχει το δικαίωμα να εκφέρει ελεύθερα τις απόψεις του, οι οποίες εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Τα συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Περισσότερα στις οδηγίες χρήσης.

 
Top