Select Menu

Σε μια δραματικών τόνων ανακοίνωσή της η Γενική Διεύθυνση Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης επισημαίνει ότι μέσα σε 3 ημέρες στην Κρήτη εκδηλώθηκαν 21 πυρκαγιές, από αμέλεια ή εσκεμμένα.

ΑΠΕ και σε αναδασωτέες εκτάσεις
Εμείς, αναρωτιόμαστε κατά πόσο είναι τυχαίος αυτός ο τεράστιος αριθμός πυρκαγιών που «δείχνουν» οργανωμένο σχέδιο, κι αν σχετίζονται με πρόσφατη απόφαση του Σ.τ.Ε. που επιτρέπει την κατασκευή ΑΠΕ σε αναδασωτεές εκτάσεις. Η απόφαση άλλωστε λήφθηκε λίγες μόλις μέρες πριν το ξέσπασμα των πυρκαγιών σε όλη την Ελλάδα και συγκεκριμένα στην 27 Ιουλίου.

Πιο συγκεκριμένα, το δρόμο για την εγκατάσταση έργων παραγωγής ανανεώσιμης ενέργειας σε αναδασωτέες εκτάσεις ανοίγει απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας για εγκατάσταση αιολικού πάρκου στη Βοιωτία.

Ειδικότερα, το ΣτΕ δικαίωσε εταιρεία αιολικών στη διαμάχη της με το Δήμο Θίσβης με το σκεπτικό ότι «εκεί που επιτρεπόταν πριν τη φωτιά, πρέπει να επιτρέπεται και μετά, ενώ εκεί που απαγορευόταν πριν, θα πρέπει να απαγορεύεται και μετά».

Σ.τ.Ε.: Εξαιρετικής σημασίας κοινωνικής, εθνικής και οικονομικής οι ΑΠΕ
Αναλυτικά, κρίθηκε, με βάση την εισήγηση της Συμβούλου Επικρατείας Κατερίνας Σακελλαροπούλου,  ότι  κατά την έννοια των συνταγματικών διατάξεων που προστατεύουν τα δάση και τις δασικές εκτάσεις και παρά την απόλυτη διατύπωσή τους, δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι ο συνταγματικός νομοθέτης  είχε τη βούληση να απαγορεύσει τη χρησιμοποίηση αναδασωτέων εκτάσεων ακόμα και για σκοπούς που υπηρετούν συγκεκριμένο δημόσιο συμφέρον.

Ως εκ τούτου, δεν απαγορεύεται η χρησιμοποίηση αναδασωτέας εκτάσεως, προκειμένου να καλυφθεί και να εξυπηρετηθεί σκοπός ευρύτερου δημοσίου συμφέροντος, και, συγκεκριμένα, να εξυπηρετηθεί ανάγκη με ιδιαίτερη κοινωνική, εθνική ή οικονομική σημασία.

Σε ότι δε , ειδικότερα, αφορά την εγκατάσταση σταθμών ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ έγινε δεκτό από την πλειοψηφία της Ολομέλειας του Ανώτατου Διοικητικού Δικαστηρίου ότι οι διατάξεις που επιτρέπουν την επέμβαση σε αναδασωτέες εκτάσεις για την εγκατάσταση ΑΠΕ είναι συνταγματικά ανεκτές, ενόψει της εξαιρετικής σημασίας των ΑΠΕ για τη βιώσιμη ανάπτυξη και ειδικότερα τη διασφάλιση του ενεργειακού δυναμικού της χώρας και, κυρίως, της αντιμετώπισης των κλιματικών αλλαγών, που αποτελεί αντικείμενο διεθνούς δεσμεύσεως της χώρας και ζήτημα κοινοτικού ενδιαφέροντος.

Το βεβαίο είναι πως ο αριθμός των πυρκαγιών σε όλη την Ελλάδα και ειδικά στην Κρήτη είναι πολύ μεγάλος για να θεωρηθεί τυχαίος. Όπως επίσης δε μπορεί να παραγνωριστεί πως και με διακρατικές συμφωνίες, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας αποτελούν πλέον πεδίο τεράστιας οικονομικής σημασίας. Η αλήθεια, δηλαδή, είναι ότι η εξαιρετική σημασία εθνική, οικονομική και κοινωνική των ΑΠΕ συνδέεται πλέον άμεσα με την αποπληρωμή του δημόσιου χρέους και με συμφέροντα τρίτων χωρών.

Το (γερμανικό) πρόγραμμα «ΗΛΙΟΣ»
Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα του (γερμανικού) προγράμματος «ΗΛΙΟΣ»: H εταιρεία που θα συσταθεί με την επωνυμία Πρόγραμμα Ηλιος A.E., και τον διακρατικό τίτλο «Progect Helios» για τις διεθνείς συναλλαγές της, εξαιρείται από τις διατάξεις για τους οργανισμούς και τις επιχειρήσεις του δημοσίου τομέα καθώς και τις διατάξεις που ανήκουν άμεσα ή έμμεσα στο Δημόσιο.

Tο μετοχικό της κεφάλαιο ορίζεται σε 1 εκατ. ευρώ το οποίο καταβάλλεται σε μετρητά για λογαριασμό του ελληνικού Δημοσίου από το Πράσινο Tαμείο. Για τον σκοπό αυτό δεσμεύονται ισόποσα έσοδα από τις δημοπρασίες δικαιωμάτων αερίων ρύπων για το έτος 2012, και σε περίπτωση που αυτά υπολείπονται του συνολικού ύψους του μετοχικού κεφαλαίου, καταβάλλονται από το ελληνικό Δημόσιο, το αργότερο μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου 2013.

Για την εκτέλεση των έργων καταβάλλονται στην εταιρεία επιχορηγήσεις από εθνικούς ή και ευρωπαϊκούς πόρους μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Eπενδύσεων. H εταιρεία απαλλάσσεται από κάθε δημόσιο, δημοτικό ή υπέρ τρίτου άμεσο ή έμμεσο φόρο καθώς και από κάθε είδους τέλη υπέρ του Δημοσίου ή τρίτους, εκτός από τον φόρο προστιθέμενης αξίας και τον φόρο εισοδήματος.
Για την αξιοποίηση του ηλιακού δυναμικού προβλέπεται η δωρεάν παραχώρηση στην εταιρεία της χρήσης ακινήτων του Δημοσίου, καθώς και, δωρεάν ή με αντάλλαγμα, ακινήτων που ανήκουν σε NΠΔΔ ή OTA. Eμπράγματα δικαιώματα τρίτων μπορεί να κηρύσσονται αναγκαστικώς απαλλοτριωτέα υπέρ του Δημοσίου για λόγους μείζονος δημοσίου συμφέροντος αν κρίνονται απαραίτητα για την υλοποίηση του Προγράμματος Ηλιος.

Θα ιδρύει εταιρείες για την κατασκευή και λειτουργία ενός ή περισσοτέρων σταθμών AΠE, στις οποίες θα εισφέρει τα κατάλληλα δικαιώματα επί των ακινήτων που διαχειρίζεται ή της ανήκουν. Παράλληλα θα προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την αδειοδότηση και θέση σε λειτουργία των σταθμών που θα υλοποιηθούν από τις θυγατρικές της.

Mετά την έκδοση των απαραίτητων αδειών, θα συμπράττει με στρατηγικό επενδυτή για την υλοποίηση των σταθμών ΑΠΕ. Oι αιτήσεις που θα καταθέτει για άδειες θα εξετάζονται κατά προτεραιότητα και θα εκδίδονται σε διάστημα 10 εργάσιμων ημερών, η δε υπέρβαση της προθεσμίας συνιστά ειδικό πειθαρχικό παράπτωμα του υπαλλήλου και ανάθεση του φακέλου σε άλλον. Oικοδομικές ή άλλες άδειες εκδίδονται κατά προτεραιότητα από τις κεντρικές υπηρεσίες των αρμοδίων υπουργείων και κατά παρέκκλιση άλλων διατάξεων.

Για την έκδοση άδειας παραγωγής κάθε σταθμού από τη PAE, ακολουθείται σειρά παρεκκλίσεων από τις διατάξεις του ν.3468/2006. H απαιτούμενη τεχνική και χρηματοοικονομική ικανότητα θα εξετάζεται από τη PAE μετά την έκδοση της άδειας στη φάση της μεταβολής της για τη σύμπραξη με στρατηγικό επενδυτή. Για την ένταξη των σταθμών ΑΠΕ του Προγράμματος Ηλιος στο σύστημα, θα υπογράφεται ειδική σύμβαση με τον Διαχειριστή διάρκειας 25 ετών, το περιεχόμενο της οποίας θα εξειδικευθεί ανάλογα εάν αφορά στατιστική ή φυσική μεταφορά ενέργειας. H απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για κάθε σταθμό εκδίδεται από τον υπουργό ΠEKA και σχετική διαδικασία διεκπεραιώνεται από τις κεντρικές υπηρεσίες σε προθεσμίες που συντέμνονται κατά το ήμισυ

Τέλος, να αναφέρουμε ότι η χρηματοδότηση του προγράμματος «ΗΛΙΟΣ» θα γίνει με χρήματα του Ελληνικού ΕΣΠΑ, του Ελληνικού Αναπτυξιακού νόμου και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων σύμφωνα με την απάντηση του γερμανού επιτρόπου της ΕΕ για την ενέργεια κ. Oettinger στον Ν.Χουντή.

Όλ’ αυτά είναι τρομερά προβληματικά, γι’ αυτό και οι πολίτες οφείλουν να είναι σε επαγρύπνηση, όπως άλλωστε αναφέρει και η Δ/νση Δασών Χανίων η οποία: «καλεί όλους τους πολίτες να αφυπνιστούν και να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή και ευαισθησία σχετικά με τα αίτια έναρξης και εξάπλωσης αυτών των καταστροφικών φαινόμενων.»

Σχόλια

Στο logiosermis.net δημοσιεύεται κάθε σχόλιο. Θεωρούμε ότι ο καθένας έχει το δικαίωμα να εκφέρει ελεύθερα τις απόψεις του, οι οποίες εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Τα συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Περισσότερα στις οδηγίες χρήσης.

 
Top