Select Menu


Τὸ Σάββατον 24 Σεπτεμβρίου 2011 εἰς τὴν Σαλαμίνα, πραγματοποιήθηκε ἡ τελικὴ φάσις τοῦ Λογοτεχνικοῦ Διαγωνισμοῦ μὲ τίτλον Ἡ Ναυμαχία τῆς Σαλαμίνος , καθώς καὶ ἡ ἀπονομὴ τῶν τριῶν πρώτων βραβείων καὶ 47 ἐπαίνων !… Εἶχαν προκριθεῖ 50 θέματα…

Λυπήθηκα διὰ τὴν ἀπόρριψιν τοῦ ποιήματὸς μου , Ἀλλά !… εἶμαι εὐτυχισμένος , διότι ἀνακάλυψα πὼς τουλάχιστον 50ποιηταὶ , ἔγραψαν καλλίτερον ποιητικὸν πατριωτικὸν λόγον !…αὐτὸ εἶναι καλὸν διὰ τὴν Ἑλλάδαν μας ! Καὶ εἶχα ἀρχίσει νὰ ἀνησυχῶ !…Δὲν ἔχει σχέσιν πὼς ὁ ἕνας ἐκ τῶν δύο διοργανωτῶν , μοῦ ἔφαγε τὰ χρήματα γιὰ κάποιαν ἔκδοσιν πρὶν 12 περίπου χρόνια !..οὐτε τὸ ὅτι δὲν ἀπαντᾶ σὲ τηλεφωνήματὰ μου καὶ σὲ mail μου , καὶ ὄχι μόνον ἐμένα !…Ὄχι δὲν ἔχει σχέσιν !…
Διαβάστε τὴν σαχλαμάρα ποὺ ἔγραψα γιὰ τὴν Σαλαμίνα , καὶ θὰ τοὺς δικαιώσετε διὰ τὴν ἀπόρριψιν τῆς ἰδικῆς μου συμμετοχῆς !…ἡ ἀκροστιχίδα διαβάζεται …Σαλαμίνα.
Σαλαμίνα ….

Σείεται ἡ Γῆς !…
καὶ ὁ οὐρανὸς μὲ γκρίζους κροτάφους ,
μὲ μάτια πέλαγα καὶ ἄρωμα πεύκης ὡραῖον ,
κουρνιασμένος εἰς τοῦ Φοίβου τὴν χαίτην ,
χαζεύει τὸν ἀλαφιασμένον Ποσειδάωνα
εἰς τὰ στενὰ τῆς Σαλαμίνος ,
ὁποὺ οἱ ἥρωες ἔθεσαν ἑαυτὸν,
τεῖχος ἀνδρείας ,
γερὰ δεμένον μὲ αἷμα ἁγνὸν Ἑλληνικὸν
καὶ ἔνδυμα κεντημένον
ἀπὸ τῆς Ἐλευθερίας τὰ χέρια …

Ἀντίκρυ τῶν στενῶν
καὶ ἀπὸ τῶν πελάγων τὶς ἄκρες ,
προελαύνει τὸ σκότος …
μὲ μορφὴν ἀνθρώπων …ἀγρίαν …
καβαλῶντας τὴν θάλασσαν
καὶ μὲ πανιὰ χρυσαφένια
δεμένα σὲ ζηλευτὰ σκαριὰ ,
ὁδηγοῦν τὸ βρώμικον θηλυκὸν
μὲ τ’ ἀκτένιστα λαδωμένα μαλλιά ,
τὴν αἰσχρὰν Δουλείαν …
νὰ κατακτήσῃ …
ὦ…οἱ ἄνοοι !…
τὴν Ἑλληνίδαν Ἐλευθερίαν !…

Λούεται ὀ ἥλιος ὁλονυκτίς ,
βυθισμένος εἰς τὴν ἄλλην τῆς Γαίας μεριά …
καὶ μέσα ἀπὸ τὰ ἐρωτευμένα μαζὶ του
τοῦ Σουνίου νερά ,
ξεκινᾶ νὰ χρωματίσῃ τῶν Ἑλλήνων τὸν θρίαμβον !…

Αἱμάτινον κόκκινον τὸ γαλάζιον περνᾶ …
βαθὺ εἰς τὴν μέσιν …
καὶ ἀχνὰ ῥοζάτον τ’ ἀκρόγυαλα …
παντοῦ τὸν ἀγέρα κεντᾶ ,
μὲ ὀδύνης κραυγὲς
καὶ διψασμένα κύματα ,
μὲ ἀφροὺς πεινασμένους ἀπὸ τὴν μιά
καὶ ἀπὸ τὴν ἄλλην …
σφαγὴν μὲ ἀτσάλι ἀπὸ τὸ αἷμα στομωμένον
εἰς τῆς Ψυττάλειας τὰ βράχια …

Μαβιὰ εἶναι τὰ χρώματα ποὺ διάλεξε
τὸ δειλινὸν νὰ κεντήσῃ …
καὶ κάτω εἰς τὸ πέλαο ,
ἔκρυψε τὴν θάλασσαν …
μὲ κορμιὰ βυθισμένα ἴσαμε τὴν ματιὰ τους ,
μὲ σκαριὰ πολεμικὰ
παραδωμένα εἰς τῆς ἦττας τὴν ὁργὴν
καὶ μετάξια καὶ μαλάματα καὶ ἀσήμια …

Ἵστορας ἥλιος ξανθός ,
μὲ κόμην στεφανωμένην ,
τῶν Ἑλλήνων τὴν δόξαν προσφέρει ,
εἰς τὰ χέρια τῆς συγκινημένης Ἐλευθερίας !…

Ναὸς της τὸ κῦμα !…
βωμὸς της τῶν Ἐλλήνων οἱ ψυχές !…
κορμὶ της τὸ αἷμα τους !…
καὶ γύρω της …
οἱ σάρκες τους ἀνασταίνουν τὴν θνήσκουσαν ἀνδρείαν !…

Ἀθάνατα ὕδατα ἱερά ,
ἀνδρῶν ἡρώων ὁ τάφος ἐδῶ !…
καὶ ἡ ψυχὴ τῶν νεκρῶν μαρτυρᾶ :
Γῆς μου !…
τὴν Ἑλλάδαν ἐγέννησες …
Ἐλεύθερη νἆναι !…

Δεσποτάκης τῆς Δαμητρὸς
Ἕλλην
18-7-2011

Ὅπως ἀντιλαμβάνεστε μᾶλλον ἡ Πατρίδα μας γέμισε …γνῶστες τῆς ἱστορίας καὶ ποιητὲς καὶ ὑμνουργοὺς τῆς Σαλαμῖνος! 47 ἔπαινοι! Κι ὁ Δημήτρης ἐκτός!

Ἐμένα πάλι δὲν μὲ πειράζει ποὺ ἔμεινε ἐκτός. Θὰ μὲ πείραζε ἐὰν δὲν ἔμενε. Διότι, πῶς νὰ τὸ κάνουμε, ὅταν συζητούσαμε πρὸ μηνῶν γιὰ τὸν διαγωνισμό αὐτόν, μοῦ περιέγραφε τὰ πρόσωπα ποὺ θὰ τὸν …ἔκριναν! Τοῦ εἶπα νὰ μὴν στείλῃ κάτι ἀλλὰ ἐπέμενε. Ὄχι γιατί φοβόμουν τὴν «ᾖττα»… Ἄλλως τε, εἴπαμε, ὁ λόγος τοῦ Δημήτρη ἐκπροσωπεῖ τὸν Ἔρωτα… Ὁ Ἔρως δὲν γίνεται νὰ ἡττηθῇ!

Διόλου λοιπὸν  δὲν φοβόμουν… Ἀντιθέτως… Ὅμως τὴν μικροπρέπεια φοβόμουν ποὺ ἴσως νὰ πλήγωνε τὸν Ἕλληνα ποιητή καὶ φίλο μου.. Καὶ νὰ τήν… Ὡς ἄλλος Μεσαίων καταπατᾶ τὸ ὠραῖον καὶ τὸ ἀπορρίπτει… Ἢ τοὐλάχιστον ἔτσι πιστεύει..

Ὀ κάθε ἀνόητος ποὺ ἔπραξε μὲ αὐτὸν τὸν  ἄθλιο καὶ μικροπρεπῆ τρόπο, ξέρει ποιός εἶναι… Ξέρει τὴν πορεία τοῦ Δημήτρη. Προσπάθησε νὰ τὴν ἀνακόψῃ… Δὲν γίνεται. Ὁ Δημήτρης μας γεννήθηκε γιὰ νὰ ὑμνήσῃ τὸν Ἔρωτα! Κάθε προσπάθεια ποὺ γίνεται, ἀπὸ κάθε ἀνθελληνικὴ δύναμι, ἀπὸ κάθε ἠλίθιο, ἀπὸ κάθε μεσαιωνικὸ κατάλοιπο, νὰ τὸν φιμώσῃ, φαντάζει γελοῖα καὶ ἀστεῖα… Ξέρετε γιατί;
Διότι ὁ Ἔρως ἀπεφάσισε νὰ ἐπιστρέψῃ στὸν τόπο του, καὶ καμμία δύναμις δὲν δύναται νὰ ἀνακόψῃ τὸν ἐρχομό του!

Συνεπῶς, καμμία δύναμις δὲν γίνεται νὰ ἀνακόψῃ αὐτὸ ποὺ ὁ Δημήτρης προαγγέλλει! Ἀργὰ ἢ γρήγορα, μὲ τὸ καλὸ ἢ μὲ τὸ στανιό, μὲ τὴν συνειδητοποίησι ἢ μὲ τὴν …ἀναχώρησι, θὰ τὸ ἀντιληφθοῦμε ὅλοι μας.

Φιλονόη.

Υ.Γ. Τὸ ποίημα φίλε μου εἶναι ὑπέροχο!  Εἶσαι ὁ μοναδικὸς ἐκφραστὴς τοῦ Ἔρωτος! Οὐδεῖς δύναται νὰ σὲ πληγώσῃ ἢ νὰ σὲ μειώσῆ ἢ νὰ σὲ σταματήσῃ! Ξέρεις τί πρέπει νὰ κάνῃς! Κᾶνε το! Καὶ ἄφησε πίσω σου κάθε μεσαιωνικὸ κατάλοιπο! Ἐμεῖς εἴπαμε, κυττᾶμε ἐμπρός μόνον! Στήνουμε Ἑλλάδα μὲ δίκαιον κι ὄχι μὲ ὀθωμανικὰ προσκυνήματα. Πηγή

Σχόλια

Στο logiosermis.net δημοσιεύεται κάθε σχόλιο. Θεωρούμε ότι ο καθένας έχει το δικαίωμα να εκφέρει ελεύθερα τις απόψεις του, οι οποίες εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Τα συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Περισσότερα στις οδηγίες χρήσης.

 
Top