Select Menu


Μια αδιανόητη εξέλιξη βρίσκεται πίσω από τις αντιδράσεις των κατοίκων της Τήνου μετά τις αλλαγές στο καθεστώς λειτουργίας του Πανελληνίου Ιερού Ιδρύματος Ευαγγελιστρίας Τήνου (Π.Ι.Ι.Ε.Τ.). Οι αντιδράσεις ξεκίνησαν εξαιτίας του νόμου που εισηγήθηκε και οδήγησε προς ψήφιση στη Βουλή ο πρώην Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, Ανδρέας Λοβέρδος. Σύμφωνα με τον νόμο 4301/7-10-2014, το Π.Ι.Ι.Ε.Τ. χάνει την αυτονομία λειτουργίας του σε σχέση με την Εκκλησία της Ελλάδος και περνά στη δικαιοδοσία της. Γιατί να ενοχλεί τους κατοίκους αυτό; Ας δούμε...

Στις 7 Οκτωβρίου 2014 δημοσιεύθηκε το ΦΕΚ του νόμου 4301, του πολυνομοσχεδίου που αφορούσε αλλαγές στο καθεστώς των θρησκευτικών νομικών προσώπων, στο νομικό καθεστώς των Καθολικών Εκκλησιών που βρίσκονται στην ελληνική επικράτεια, αλλά και αλλαγές στην παιδεία και συγκεκριμένα στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Μέσα στον νόμο αυτόν, περιέχονταν και κάποιες αλλαγές που αφορούσαν την λειτουργία του Πανελληνίου Ιερού Ιδρύματος Ευαγγελιστρίας Τήνου (Π.Ι.Ι.Ε.Τ.). Από τις αλλαγές αυτές κάποιες ήταν φανερές και ρητά αναφερόμενες και κάποιες... όχι και τόσο φανερές. Συγκεριμένα το άρθρο 26 του πολυνομοσχεδίου αναφέρει:

Άρθρο 26
Θέματα Πανελληνίου Ιερού Ιδρύματος
Ευαγγελιστρίας Τήνου
1. Το πρώτο εδάφιο της παρ. θ΄ του άρθρου 4 του
ν. 349/1976 (Α΄149) αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Τα μέλη της νέας Διοικούσης Επιτροπής συνέρχονται
σε ολομέλεια, κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου στην
αίθουσα τελετών του Ιδρύματος, και υπό την προεδρεία
του εκλέγουν τον Αντιπρόεδρο και Γενικό Γραμματέα
με μυστική ψηφοφορία και συγκροτούνται σε σώμα υπό
τον Πρόεδρό της. Σε περίπτωση ισοψηφίας η ψηφοφο−
ρία επαναλαμβάνεται φανερά και σε περίπτωση νέας
ισοψηφίας επικρατεί η ψήφος του Προέδρου.»
2. Όπου στις παραγράφους α΄, η΄, θ΄ του άρθρου 4 και
στο άρθρο 5 του ν. 349/1976 (Α΄149) γίνεται λόγος για
«Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου» κατ’
αντικατάσταση του «Νομάρχη Κυκλάδων» με βάση το
άρθρο 8 παρ. 8 του ν. 2740/1999 (Α΄186), νοείται πλέον ο
«Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Νοτί−
ου Αιγαίου» και όπου γίνεται λόγος για τον «Οικονομικό
Έφορο Τήνου» νοείται ο «Προϊστάμενος της κατά τόπον
αρμόδιας Δ.Ο.Υ. ή ο οριζόμενος από αυτόν υπάλληλος».

Αναφέρεται λοιπόν σε αλλαγές που αφορούν τη συνεδρίαση της Διοικούσας Επιτροπής. Μέχρι εδώ τίποτε το συνταρακτικό.

Αν όμως κάποιος/α προχωρήσει πολύ πιο κάτω και φτάσει στο άρθρο 51 του νόμου θα διαβάσει σε μία από τις παραγράφους του το εξής:
6. Η παρ. 1 του άρθρου 66 του ν. 590/1977 (Α΄146) κα−
ταργείται. Το προηγούμενο εδάφιο δεν καταργεί τον
ισχύοντα ν. 349/1976 (Α΄149), όπως έχει τροποποιηθεί
μέχρι και τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.

Αναφέρεται στην παραάγραφο αυτή πουθενά με φανερό τρόπου το Π.Ι.Ι.Ε.Τ. ή το Πανελλήνιο Ιερό Ίδρυμα Ευαγγελιστρίας Τήνου; Όχι. Ο νόμος όμως 590/1977 δεν είναι άλλος από τον Καταστατικό Χάρτη της Εκκλησίας της Ελλάδος, ενώ το άρθρο 66 είναι αυτό που αναφέρεται στην λειτουργία του Π.Ι.Ι.Ε.Τ. Συγκεκριμένα η παράγραφος 1 που καταργείται λέει:
1. Τῶν περὶ ἐκκλησιαστικῶν ἱδρυμάτων καὶ ἱερῶν προσκυνημάτων διατάξεων τοῦ παρόντος νόμου ἑξαιρεῖται τὸ Πανελλήνιον Ἱερὸν Ἵδρυμα Εὐαγγελιστρίας Τήνου, τὸ ὁποῖον διέπεται ὑπὸ τῶν διατάξεων τοῦ Ν. 349/1976 «περὶ διοικήσεως τοῦ Πανελληνίου Ἱεροῦ Ἱδρύματος Εὐαγγελιστρίας Τήνου».

Δεν αλλάζει λέει κάτι στον νόμο λειτουργίας του Ιδρύματος, τον Ν. 349/1976, απάντησε ο Α. Λοβέρδος στους διαμαρτυρομένους κατοίκους. Όχι δεν έχει αλλάξει τίποτα... Δεν έχει αλλάξει τίποτα εκτός από την κατάργηση της εξαίρεσης του Ιδρύματος της Παναγίας από τον Καταστατικό Χάρτη της Εκκλησίας της Ελλάδος (!)

Στο ακριβώς προηγούμενο άρθρο του ο Ν. 4301/7-10-2014 λέει:
Άρθρο 50
Στην παρ. 2 του άρθρου 3 του ν. 3136/1995 (Α΄ 35), στο
στίχο 7 προστίθεται η φράση «στην οποία και μόνο για
το σκοπό αυτόν, συμμετέχει και ο Πρόεδρος του ΠΙΙΕΤ».

Ποιος είναι ο αναφερόμενος ως «Πρόεδρος του Π.Ι.Ι.Ε.Τ.» μετά την κατάργηση της εξαίρεσής του από  τον Καταστατικό Χάρτη της Εκκλησίας της Ελλάδος; Δεν είναι άλλος από τον Μητροπολίτη Σύρου, ο οποίος μάλιστα μέσω του άρθρου 50 αποκτά δικαίωμα να ορίζει και τους καθηγητές του Προπαρασκευαστικού και Επαγγελματικού Σχολείου Καλών Τεχνών Πανόρμου Τήνου. Ο νόμος 3136 δεν είναι νόμος του 1995 αλλά του 1955 και αναφέρεται στην ίδρυση του Προπαρασκευαστικού και Επαγγελματικού Σχολείου Καλών Τεχνών Πανόρμου Τήνου. Στον νόμο αυτό, ο Παύλος ο Βασιλεύς των Ελλήνων γράφει:
«Ψηφισάμενοι ομοφώνως μετά της Βουλής, αποφασίζομεν και διατάσσομεν»...

Η παράγραφος 2 του άρθρου 3 του σχετικού νόμου, που αποφάσισε να... συμπληρώσει ο Α. Λοβέρδος γράφει επί λέξει:
«Το επιστημονικόν και διδακτικόν προσωπικόν ανήκει  εις τον κλάδον του διδακτικού προσωπικού των σχολείων της Μέσης Εκπαιδεύσεως και περιλαμβάνεται εις τον ήδη υφιστάμενον αριθμόν των οργανικών θέσεων αυτού, διορίζεται δε υπό του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων μετά σύμφωνον γνώμην της κατά τας διατάξεις της παρ. 3 του άρθρ. 2 του παρόντος Επιτροπής».

Στην τελευταία πρόταση της παραγράφου αυτής έρχεται ο Λοβέρδος το 2014 και προσθέτει τη φράση: «στην οποία και μόνο για το σκοπό αυτόν, συμμετέχει και ο Πρόεδρος του ΠΙΙΕΤ». Βγάζουμε την τελεία, προσθέτουμε τη φράση της αρεσκείας μας, ξαναβάζουμε την τελεία. Ένα μπαλωματάκι όταν χρειάζεται δεν κάνει και κακό...

Οι κάτοικοι αντέδρασαν σφοδρά και κατέφυγαν στο Συμβούλιο της Επικρατείας, όχι μόνο για την υπαγωγή του Π.Ι.Ι.Ε.Τ. στην δικαιοδοσία της Εκκλησίας της Ελλάδος αλλά και για το δικαίωμα διπλής ψήφου που απέκτησε ο Μητροπολίτης Σύρου, ο αναφερόμενος ως «Πρόεδρος» στον νόμο Λοβέρδου, καθώς μετά την προσθήκη... στίχων στα άρθρα των σχετικών νόμων, έχει τώρα δικαίωμα να καθορίζει ακόμη και τους καθηγητές του σχολείου Καλών Τεχνών του Ιδρύματος. Οι κάτοικοι και ο δήμος Τήνου κατήγγειλαν τα άρθρα του νόμου Λοβέρδου ως αντισυνταγματικά, ενώ η δυσαρέσεκια απέναντι στο πρόσωπο του Μητροπολίτη Σύρου είναι μεγάλη, καθώς στη διάρκεια της ειρηνικής συγκέντρωσης διαμαρτυρίας, που πραγματοποίησαν οι κάτοικοι στο προαύλιο της εκκλησίας της Παναγίας Τήνου στις 07/12/214, πληροφορίες ανέφεραν πως ο Μητροπολίτης Σύρου Δορώθεος αποδοκιμάστηκε έντονα και χρειάστηκε να φυγαδευθεί με σκάφος του Λιμενικού.

Η ιστορία όμως δεν σταματά εκεί. Το σημαντικότερο μέρος της αρχίζει νωρίτερα, το 2013, όταν δημοσιεύθηκε στη Διαύγεια ΦΕΚ που επικυρώνει Συμφωνητικό μεταξύ του τότε Αντιπροέδρου του Π.Ι.Ι.Ε.Τ., Ευαγγέλου Παρασκευά-Γκίζη, και της εταιρείας Gold Trade Χρυσός και Εμπόριο Αιγαίου Α.Ε., σύμφωνα με το οποίο ανατίθεται στην εταιρεία η αναχύτευση «ράβδων κράματος χρυσού από τηχθέντα τιμαλφή για διαχωρισμό του καθαρού χρυσού και αργύρου που περιέχουν και την μεταχυτευσή τους σε πιστοποιημένες ράβδους διεθνών προδιαγραφών με σκοπό την πώλησή τους». 

Είχε προηγηθεί η έγκριση του προϋπολογισμού του Π.Ι.Ι.Ε.Τήνου για το έτος 2013, στον οποίο «έχει προβλεφθεί πίστωση για έξοδα αναχύτευσης τηχθέντων τιμαλφών αλλά και είσπραξη εσόδων από εκποίηση χρυσού».

Είναι τυχαία η αλλαγή του νομικού καθεστώτος λειτουργίας του Ιδρύματος της Ευαγγελιστρίας Τήνου και η υπαγωγή του πλέον στην δικαιοδοσία της Εκκλησίας της Ελλάδος; Είναι τυχαία η πραγματοποίηση της αλλαγής με κρυπτογραφημένα άρθρα νόμων, στα οποία δεν αναφέρεται   π ο υ θ ε ν ά   ξεκάθαρα πως ο νέος Προόεδρος του Ιδρύματος είναι ο Μητροπολίτης Σύρου; Είτε είναι τυχαία όλα αυτά είτε όχι, το ΓΕΓΟΝΟΣ είναι πως τα τιμαλφή του Ιδρύματος της εκκλησίας της Παναγίας Τήνου ΕΚΠΟΙΟΥΝΤΑΙ, στέλνονται δηλαδή για αναχύτευση (λιώσιμο) και μετατροπή σε ράβδους χρυσού. Η εκμετάλλευση των εσόδων από την πώληση του χρυσού, είτε γίνεται από τους πολίτες και μέλη της Διοικούσας Επιτροπής του Π.Ι.Ι.Ε.Τ., είτε από την Εκκλησία, δεν δημιουργεί διαφορά παρά μόνο στα πρόσωπα. Το γεγονός είναι ένα και συνίσταται στο ότι ο χρυσός των ταμάτων των πιστών εκποιείται. Απλώς οι ιερωμένοι... θέλησαν να αρχίσουν να λαμβάνουν και εκείνοι το δικό τους μερίδιο. 

Η υπόθεση, πέραν του ηθικού και του θρησκευτικού της μέρους, στα πλαίσια της οικονομικής συγκυρίας που η χώρα μας διανύει και της συζήτησης του ζητήματος για τη φορολόγηση της εκκλησιαστικής περιουσίας, αποκτά ιδιαίτερη σημασία. Σημασία που της προσδίδει εθνικό και όχι τοπικό χαρακτήρα, με τον οποίου δημοσιευόταν μέχρι πρότινος.

Έρευνα - Σύνταξη: Χρύσα Κουτρουμάνου, μέλος της συντακτικής ομάδας του www.logiosermis.net


Σχόλια

Στο logiosermis.net δημοσιεύεται κάθε σχόλιο. Θεωρούμε ότι ο καθένας έχει το δικαίωμα να εκφέρει ελεύθερα τις απόψεις του, οι οποίες εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Τα συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Περισσότερα στις οδηγίες χρήσης.

 
Top