Select Menu


Aίτημα του ΣΥΡΙΖΑ

Τέθηκε ζήτημα αξιοπιστίας των ερευνών των εταιρειών δημοσκοπήσεων από πλευράς ΣΥΡΙΖΑ, με αποτέλεσμα το ΕΣΡ να διαβιβάσει στη Βουλή τα στοιχεία που αποτυπώνουν τη μετοχική σύνθεση των εταιρειών αυτών, δια του υφυπουργού στον πρωθυπουργό Σίμου Κεδίκογλου.

Η συγκεκριμένη κίνηση έγινε ύστερα από αίτημα των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ Στάθη Παναγούλη και Νάσου Αθανασίου. Πρόκειται για τον ειδικό πίνακα που καταρτίζεται από το Τμήμα Ελέγχου Διαφάνειας του ΕΣΡ, αλλά, όπως επισημαίνεται στο έγγραφο, «ελλείψει ρητής διατάξεως νόμου, η ενημέρωση του Μητρώου Φορέων και Επιχειρήσεων Δημοσκοπήσεων γίνεται με πρωτοβουλία των ιδίων των εταιρειών».

«Προδικάζουν αποτελέσματα»
Τα στοιχεία είχαν ζητήσει οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ απευθυνόμενοι στον υφυπουργό στον πρωθυπουργό Σίμο Κεδίκογλου, με ερώτηση και αίτηση κατάθεσης εγγράφων. Οι κ.κ. Παναγούλης και Αθανασίου έθεταν, ενόψει των εκλογών του Μαΐου, το ζήτημα ελέγχου της αξιοπιστίας των ερευνών της κοινής γνώμης, καθώς, όπως τόνιζαν, «ορισμένα media της διαπλοκής αξιοποιούν τέτοιες ειδικού τύπου δημοσκοπήσεις (γκάλοπ) για τη χειραγώγηση της κοινής γνώμης και την εξαγωγή συμπερασμάτων σε ειδικές στιγμές, προδικάζοντας τα αποτελέσματα των εκλογών». Όπως εξάλλου ανέφεραν, «δεν είναι λίγες οι φορές που οι δημοσκόποι έχουν πανηγυρικά διαψευσθεί από την ετυμηγορία των πολιτών, όπως συνέβη και στις εκλογές του Μαΐου και του Ιουνίου του 2012».

Ανάμεσα στα ερωτήματα που έθεταν προς τον κ. Κεδίκογλου οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ ήταν αν έχει διενεργηθεί έλεγχος από τη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, το ΕΣΡ και την αρμόδια εταιρεία ελέγχου, όσον αφορά στην ειδική εκπαίδευση που πρέπει να έχουν οι συνεργάτες των εταιρειών αυτών που απευθύνουν και καταγράφουν τα ερωτήματα, ποια είναι η μετοχική σύνθεση των ελληνικών και αλλοδαπών εταιρειών δημοσκοπήσεων και ποιο είναι το κόστος διενέργειας και η πηγή χρηματοδότησης των πολιτικών δημοσκοπήσεων από την έναρξη της Συνόδου της Βουλής μέχρι και σήμερα.

Στην επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας
Στην έγγραφη απάντησή του ο υφυπουργός στον πρωθυπουργό Σίμος Κεδίκογλου, σπεύδει να υπενθυμίσει στους δύο βουλευτές ότι «θέματα σχετικά με το κόστος διενέργειας και την πηγή χρηματοδότησης των πολιτικών δημοσκοπήσεων δεν εμπίπτουν στις αρμοδιότητες του υφυπουργού στον Πρωθυπουργό». Ο κ. Κεδίκογλου επισημαίνει όμως ότι «σε κάθε περίπτωση, η Μόνιμη Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων που ασκεί σύμφωνα με το άρθρο 4 του ν. 3603/2007, με αίτημά της μπορεί να ζητήσει από τους φορείς ή τις επιχειρήσεις δημοσκοπήσεων συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με:

- Το κόστος διενέργειας δημοσκόπησης και τον τρόπο κάλυψής του.

- Τον τρόπο ελέγχου της ακρίβειας των στοιχείων.

- Τις σταθμισμένες και μη βάσεις ποσοστών».

Η εκπαίδευση
Ο κ. Κεδίκογλου υπενθυμίζει ότι με τον ν. 3603/2007 «οι φορείς ή οι επιχειρήσεις δημοσκοπήσεων είναι υπεύθυνοι για την επιλογή και την εκπαίδευση των προσώπων που πραγματοποιούν τη δημοσκόπηση, τον έλεγχο των στοιχείων και την εντός συγκεκριμένων χρονικών ορίων διεξαγωγή της, προκειμένου να διασφαλίζεται η ορθή επεξεργασία των στοιχείων και η ομοιογένεια των αποτελεσμάτων τής δημοσκόπησης. Ειδικότερα, η εκπαίδευση των προσώπων που πραγματοποιούν την έρευνα πεδίου υπόκειται στον Ποιοτικό Έλεγχο Συλλογής Στοιχείων του Συλλόγου Εταιρειών Δημοσκόπησης και Έρευνας Αγοράς (ΣΕΔΕΑ) και στο σύστημα Ποιοτικού Ελέγχου των Ερευνητών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Κοινής Γνώμης και Έρευνας Αγοράς».

Έλεγχος πληρότητας στοιχείων
Ο υφυπουργός στον πρωθυπουργό επισημαίνει περαιτέρω ότι με τον ν. 3603/2007, οι φορείς ή οι επιχειρήσεις που εγγράφονται στο Μητρώο Φορέων και Επιχειρήσεων Δημοσκοπήσεων πρέπει να αποδέχονται εγγράφως τον έλεγχο γνησιότητας και πληρότητας των στοιχείων της δημοσκόπησης από αστική εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα στην οποία μετέχουν ως μέλη ο ΣΕΔΕΑ, εκπρόσωπος άλλης αντιπροσωπευτικής οργάνωσης, της οποίας ο φορέας ή η επιχείρηση δημοσκόπησης είναι μέλος, καθώς και εκπρόσωπος των φορέων ή των επιχειρήσεων δημοσκόπησης, σε περίπτωση που δεν συμμετέχουν ως μέλη συλλογικού φορέα. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται η αξιοπιστία των αποτελεσμάτων δημοσκοπήσεων, αναφέρει ο κ. Κεδίκογλου και τονίζει ότι ο υφυπουργός στον πρωθυπουργό δεν έχει την αρμοδιότητα ελέγχου της καταλληλότητας των προσώπων που πραγματοποιούν τη δημοσκόπηση.

Οι φορείς του Δημοσίου
Ως προς τις αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας Μέσων Ενημέρωσης, ο υφυπουργός στον πρωθυπουργό, ενημερώνει ότι αυτές περιορίζονται στις αναφερόμενες στο άρθρο 6 του ν. 3603/2007 που αναφέρει ότι «οι φορείς του Δημοσίου και ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως εκάστοτε ορίζεται, υποχρεούνται να αναρτούν στη σελίδα τους στο διαδίκτυο τις επιχειρήσεις δημοσκοπήσεων, το θέμα της δημοσκόπησης, κάθε άλλη έρευνα ή μέτρηση ή άλλη υπηρεσία ή έργο που ανέθεσαν σε φορείς ή επιχειρήσεις δημοσκοπήσεων, καθώς και το ύψος της αμοιβής τους, τηρουμένων των διατάξεων του ν. 2472/1997, όπως ισχύει» και ακόμη ότι «στο τέλος κάθε τριμήνου οι φορείς του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως εκάστοτε ορίζεται, υποχρεούνται να αποστέλλουν τις ανωτέρω συγκεντρωτικές καταστάσεις που αφορούν στο προηγούμενο τρίμηνο προς τη Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας-Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης, οι οποίες αναρτώνται στη σελίδα της στο διαδίκτυο, τηρουμένων των διατάξεων του ν. 2472/1997, όπως ισχύει. Οι ανωτέρω καταστάσεις αποστέλλονται στο τέλος κάθε έτους από τη ΓΓΕ-ΓΓΕ στη Μόνιμη Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής».

Στο έγγραφό του το ΕΣΡ αναφέρει ότι στην ισχύουσα νομοθεσία δεν προβλέπεται έλεγχος από το ΕΣΡ ή άλλον πολιτειακό φορέα ως προς την ειδική εκπαίδευση των συνεργατών των εταιρειών δημοσκοπήσεων και επικαλείται και αυτό τον ν. 3603/2007 που ορίζει ότι οι φορείς ή οι επιχειρήσεις δημοσκοπήσεων είναι υπεύθυνοι για την επιλογή και την εκπαίδευση των προσώπων που πραγματοποιούν τη δημοσκόπηση και ορίζει ότι η εκπαίδευση υπόκειται στον Ποιοτικό Έλεγχο Συλλογής Στοιχείων του ΣΕΔΕΑ και στο Σύστημα Ποιοτικού Ελέγχου Ερευνητών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Κοινής Γνώμης και Έρευνας Αγοράς.

anemosantistasis

Σχόλια

Στο logiosermis.net δημοσιεύεται κάθε σχόλιο. Θεωρούμε ότι ο καθένας έχει το δικαίωμα να εκφέρει ελεύθερα τις απόψεις του, οι οποίες εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Τα συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Περισσότερα στις οδηγίες χρήσης.

 
Top