Select Menu

-Η σχολή στην Κομοτηνή γίνεται Κέντρο Κράτησης Αλλοδαπών.
-Δημιουργούνται ήδη τέτοια κέντρα σε Αχαρνές, Κόρινθο, Παρανέστι Δράμας, Κομοτηνή και Ξάνθη.
Οι πέντε πρώτες πάγιες μονάδες για την κράτηση και το νόμιμο περιορισμό των μη νόμιμων μεταναστών δημιουργούν νέα δεδομένα και δείχνουν την απόφαση του υπουργείου Δημόσιας Τάξης να αντιμετωπίσει με εδικό τρόπο το φαινόμενο. Όλα δείχνουν ότι η Σχολή δοκίμων αστυφυλάκων Κομοτηνής που πλέον δεν θα δεχθεί λόγω μνημονίου άλλους σπουδαστές, θα εξελιχθεί σε Κέντρο Κράτησης Αλλοδαπών, κάτι που δημιουργεί πρόσθετη αγωνία και αντιδράσεις για την μονιμότητα της όλης κατάστασης. Για το θέμα ήδη γίνονται κινήσεις στην Αθήνα να υπάρξει η εμβάθυνση της όλης ιστορίας ενώ το κέντρο κράτησης θα στελεχωθεί από αστυνομικούς των πέριξ νομών. Ποιος λοιπόν λέει ότι θα φύγουν οι μετανάστες αφού δημιουργούνται οι προδιαγραφές για να ριζώσουν, κάνοντας μάλιστα την Κομοτηνή κέντρο κράτησης κι όχι την Βέννα και τον δήμο Μαρώνειας Σαπών; Όλα συνηγορούν για ένα σχεδιασμό που γίνεται πάλι ερήμην μας.


Με αναλυτική απόφαση του Αρχηγού της ΕΛΑΣ στρατηγού Νικόλαου Παπαγιαννόπουλου, που ισχύει από την Τρίτη 27 Νοεμβρίου, θεσπίζονται τα πέντε πρώτα Κέντρα Κράτησης Αλλοδαπών, οι οποίοι έχουν συλληφθεί για παράνομη είσοδο και διαμονή στην Ελλάδα προκειμένου να ολοκληρωθεί η απέλαση ή η εθελοντική αναχώρηση από την Ελλάδα. Παράλληλα καθορίζονται ο κανονισμός λειτουργίας των Κέντρων, η αποστολή και οι αρμοδιότητες καθώς και τα καθήκοντα και οι κανόνες συμπεριφοράς του συνόλου του προσωπικού. Σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες μελετάται η ίδρυση νέου Κέντρου Κράτησης Αλλοδαπών πιθανόν στη Ρόδο, ενώ υπάρχει σε εκκρεμότητα η δημιουργία Κέντρου για λαθρομετανάστριες. Τα καθήκοντα συμπεριφοράς και τα αδικήματα από αστυνομικούς-φρουρούς. Η αποστολή και οι αρμοδιότητες για τους νόμιμους περιορισμούς.
Δημοσιεύουμε τα βασικά της σημεία η απόφαση του Αρχηγού της ΕΛΑΣ, με την οποία καθορίζονται θέματα σχετικά με τον περιορισμό των λαθρομεταναστών που αναφέρει:

«Άρθρο 1
Ίδρυση – Έδρα − Υπαγωγή
1. Ιδρύονται οι ακόλουθες Υπηρεσίες Φύλαξης Εγκαταστάσεων Κράτησης Αλλοδαπών (Υ.Φ.Ε.Κ.Α.):
α. Υπηρεσία Φύλαξης Εγκαταστάσεων Κράτησης Αλλοδαπών Αττικής, με έδρα το δήμο Αχαρνών και διοικητική υπαγωγή στη Διεύθυνση Αλλοδαπών Αττικής.
β. Υπηρεσία Φύλαξης Εγκαταστάσεων Κράτησης Αλλοδαπών Κορίνθου, με έδρα το δήμο Κορινθίων και διοικητική υπαγωγή στην ΑστυνομικήΔιεύθυνση Κορινθίας.
γ. Υπηρεσία Φύλαξης Εγκαταστάσεων Κράτησης Αλλοδαπών Δράμας, με έδρα το δήμο Παρανεστίου και διοικητική υπαγωγή στην Αστυνομική Διεύθυνση Δράμας.
δ. Υπηρεσία Φύλαξης Εγκαταστάσεων Κράτησης Αλλοδαπών Κομοτηνής, με έδρα το δήμο Κομοτηνής και διοικητική υπαγωγή στην Αστυνομική Διεύθυνση Ροδόπης.
ε. Υπηρεσία Φύλαξης Εγκαταστάσεων Κράτησης Αλλοδαπών Ξάνθης, με έδρα το δήμο Ξάνθης και διοικητική υπαγωγή στην Αστυνομική Διεύθυνση Ξάνθης.
2. Οι Υπηρεσίες της προηγούμενης παραγράφου είναι επιπέδου Αστυνομικού Σταθμού, λειτουργούν εντός των εγκαταστάσεων των Κέντρων Κράτησης μη νόμιμων μεταναστών και η τοπική τους αρμοδιότητα ταυτίζεται με τον χώρο των εγκαταστάσεων αυτών.
Άρθρο 2
Αποστολή – Αρμοδιότητες
1. Οι Υ.Φ.Ε.Κ.Α. έχουν ως αποστολή την ασφαλή φύλαξη των μη νόμιμων μεταναστών που τελούν υπό καθεστώς νόμιμου περιορισμού της ελευθερίας τους, τη μέριμνα για την κράτησή τους στις εγκαταστάσεις της Υπηρεσίας σε συνθήκες σεβασμού της αξιοπρέπειάς τους και τη συνεργασία με άλλες συναρμόδιες Υπηρεσίες, Αρχές και Φορείς για την παροχή σ' αυτούς ιατρικού ελέγχου, φαρμακευτικής κάλυψης και ψυχοκοινωνικής διάγνωσης και στήριξης. Στην αποστολή των Υ.Φ.Ε.Κ.Α. περιλαμβάνονται ιδίως:
α. η παραλαβή, καταγραφή και ο έλεγχος των προς κράτηση αλλοδαπών,
β. η μέριμνα για τη σίτιση, την ένδυση, την ιατρική εξέταση και τη διακομιδή τους σε νοσοκομεία ή κέντρα υγείας, εφόσον παρίσταται σχετική προς τούτο ανάγκη,
γ. ο διαχωρισμός των ατόμων που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες και η κράτησή τους σε διακριτούς χώρους των εγκαταστάσεων σύμφωνα με τα ειδικώς οριζόμενα στον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας των Υ.Φ.Ε.Κ.Α.,
δ. η μέριμνα για την ομαλή και ασφαλή λειτουργία των εγκαταστάσεων και την περιφρούρησή τους επί 24ώρου βάσεως,
ε. η συνεχής παρακολούθηση της λειτουργίας του Κέντρου Κράτησης προς το σκοπό πρόληψης γεγονότων ή καταστάσεων που δύναται να διαταράξουν την ομαλή λειτουργία του,
στ. η συνεργασία με συναρμόδιες Αρχές, Υπηρεσίες και Φορείς προς το σκοπό παροχής ιατροφαρμακευτικής και ψυχοκοινωνικής φροντίδας και συμβουλευτικής στήριξης στα άτομα που κρατούνται στα Κέντρα Κράτησης και η μέριμνα για τη διερμηνεία στις περιπτώσεις που αυτό απαιτείται,
ζ. η παραλαβή, η καταγραφή και φύλαξη των αντικειμένων που παραδίδονται από τους κρατούμενους κατά την άφιξή τους στο Κέντρο Κράτησης και η παράδοσή τους σε αυτούς με την αποχώρησή τους,
η. η ενημέρωση των κρατουμένων για τα δικαιώματά τους και η παροχή πληροφοριών για την επιστροφή τους στις χώρες προέλευσής τους σε συνεργασία με άλλους Φορείς και Υπηρεσίες.
Άρθρο 3
Στελέχωση − Καθήκοντα Οργάνων
1. Οι Υ.Φ.Ε.Κ.Α. στελεχώνονται με το αναγκαίο για τη λειτουργία τους αστυνομικό προσωπικό καθώς και από ειδικούς φρουρούς και συνοριακούς φύλακες.
2. Οι Υ.Φ.Ε.Κ.Α. διαρθρώνονται σε επιμέρους λειτουργικά Κλιμάκια ως εξής:
α. Κλιμάκιο Διοικητικής Υποστήριξης, το οποίο είναι αρμόδιο για την εξασφάλιση της γραμματειακής, τεχνικής και γενικά της διοικητικής υποστήριξης της Υπηρεσίας.
β. Κλιμάκιο Εσωτερικής Λειτουργίας, το οποίο είναι αρμόδιο για την παραλαβή, καταγραφή, τακτοποίηση και διαχείριση των αλλοδαπών που παραδίδονται προς κράτηση στην Υπηρεσία.
γ. Κλιμάκιο Φρούρησης και Εποπτείας, το οποίο είναι αρμόδιο για την φρούρηση των εγκαταστάσεων της Υπηρεσίας και την εποπτεία των χώρων κράτησης για την αποτροπή τυχόν παράνομων ενεργειών και καταστάσεων.
Θέματα στελέχωσης και επιμέρους αρμοδιοτήτων των Κλιμακίων ρυθμίζονται στο πλαίσιο του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας των Υ.Φ.Ε.Κ.Α.
3. Ως Διοικητής Υπηρεσίας Φύλαξης Εγκαταστάσεων Κράτησης Αλλοδαπών τοποθετείται αξιωματικός της Ελληνικής Αστυνομίας που κατέχει το βαθμό του Αστυνόμου Α΄ ή του Αστυνόμου Β΄ ο οποίος, έχει τα καθήκοντα του άρθρου 32 του π.δ. 141/1991 (Α΄ 58) ως προς τη διοίκηση και την ειδική αποστολή της Υπηρεσίας και επιπλέον..............(καταγράφονται στη συνέχεια αναλυτικά).
.....3. Ως Αξιωματικοί Υπηρεσίας στις Υ.Φ.Ε.Κ.Α. διατίθενται βαθμοφόροι της Ελληνικής Αστυνομίας από το βαθμό του Αρχιφύλακα μέχρι και του Υπαστυνόμου Α΄, οι οποίοι έχουν τα οριζόμενα από το άρθρο 60 του π.δ. 141/1991 καθήκοντα, σε σχέση με την αποστολή της Υπηρεσίας τους και επιπλέον (ομοίως).
α. παραλαμβάνουν τους προς κράτηση αλλοδαπούς και μεριμνούν για την καταγραφή και τον έλεγχό τους καθώς και για τη φύλαξη των προσωπικών αντικειμένων που τους παραδίδονται,
β. μεριμνούν για την ιατρική εξέταση καθώς και για την παροχή άμεσης ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης στους αλλοδαπούς που παραλαμβάνουν, εφόσον αυτό απαιτείται και το διαχωρισμό εκείνων που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες,
γ. επιβλέπουν τη διεξαγωγή των δραστηριοτήτων της Υπηρεσίας και μεριμνούν για την εύρυθμη λειτουργία και την καθαριότητα του Κέντρου Κράτησης καθώς και για την κατάσταση, παράδοση, παραλαβή και ασφαλή φύλαξη του οπλισμού της Υπηρεσίας,
δ. αναφέρουν άμεσα στον διοικητή για κάθε έκτακτο, σοβαρό ή ιδιαίτερο γεγονός που συμβαίνει εντός των εγκαταστάσεων του Κέντρου,
ε. παρεμβαίνουν άμεσα για τη διευθέτηση τυχόν προβλημάτων ή δυσλειτουργιών και σε περίπτωση αδυναμίας ενημερώνουν άμεσα τον διοικητή τους,
στ. ενημερώνονται συνεχώς για την κατάσταση των κρατουμένων και μεριμνούν για την παροχή ιατρικής, φαρμακευτικής και ψυχολογικής υποστήριξης σε κάθε περίπτωση που αυτό απαιτείται,
ζ. αναφέρουν άμεσα στον διοικητή τους σχετικά με την υποβολή αιτημάτων επίσκεψης τρίτων προσώπων στο Κέντρο Κράτησης,
η. εκτελούν κάθε άλλο έργο που τους ανατίθεται στο πλαίσιο εκπλήρωσης των καθηκόντων τους.
Άρθρο 4
Τελικές διατάξεις – Ρύθμιση λεπτομερειών
1. Οι Διευθυντές των Αστυνομικών Διευθύνσεων νομών καθώς και ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Αττικής, της παραγράφου 1 του άρθρου 1 της παρούσας απόφασης, αναθέτουν με διαταγή τους σε έναν από τους Υποδιευθυντές τους την εποπτεία και τον έλεγχο της οικείας Υ.Φ.Ε.Κ.Α.
2. Σε κάθε Υ.Φ.Ε.Κ.Α. συγκροτούνται, με διαταγή του οικείου διοικητή, μία ή περισσότερες ομάδες επιχειρησιακής ετοιμότητας από ειδικά εκπαιδευμένο και εξοπλισμένο προσωπικό της Υπηρεσίας. Οι ομάδες επιχειρησιακής ετοιμότητας των Υ.Φ.Ε.Κ.Α παρεμβαίνουν σε περίπτωση σοβαρών περιστατικών ή γενικευμένων καταστάσεων οι οποίες θέτουν σε κίνδυνο ή απειλούν την εύρυθμη και ομαλή λειτουργία του Κέντρου Κράτησης ή θέτουν σε διακινδύνευση την ασφάλεια της ζωής ή της σωματικής ακεραιότητας του προσωπικού και των κρατουμένων. Η στελέχωση των ομάδων επιχειρησιακής ετοιμότητας, τα ειδικότερα καθήκοντα και η επιχειρησιακή τους δράση ρυθμίζονται στο πλαίσιο του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας της επόμενης παραγράφου.
3. Η τυχόν εκδήλωση ρατσιστικής, βίαιης, απάνθρωπης ή ταπεινωτικής συμπεριφοράς από προσωπικό των Υ.Φ.Ε.Κ.Α. σε βάρος κρατουμένων, πέραν των προβλεπόμενων ποινικών και πειθαρχικών κυρώσεων σε βάρος των υπαιτίων συνεπάγεται και την άμεση απομάκρυνση αυτών από την Υπηρεσία τους».Ήρθαν για να μείνουν τελικά οι μετανάστες, αλλά ας μας το πουν. Να πάψουν να λειτουργούν με τον δικό τους …κλεφτοπόλεμο δημιουργώντας τετελεσμένα ερήμην μας.

Σχόλια

Στο logiosermis.net δημοσιεύεται κάθε σχόλιο. Θεωρούμε ότι ο καθένας έχει το δικαίωμα να εκφέρει ελεύθερα τις απόψεις του, οι οποίες εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Τα συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Περισσότερα στις οδηγίες χρήσης.

 
Top