Select Menu

Η αγοροπωλησία επιτοκίων-Euribor, και το "γλέντι" στην διατραπεζική αγορά, "ακουμπά" ώς φαίνεται, και την Ευρωπαική πολιτική "νομεκλατούρα".

Ο Ζαν Κλοντ Γιούνκερ (Jean-Claude Juncker), είναι πολιτικός από το Λουξεμβούργο. Έγινε πρωθυπουργός στο Λουξεμβούργο, το 1995. Είναι πρόεδρος του Χριστιανοκοινωνικού Κόμματος του Λαού (CPSP) και επίσης υπουργός Οικονομικών, από τις 14 Ιουλίου του 1989.Τιμήθηκε με το Βραβείο Καρλομάγνος το 2006.

Στις βουλευτικές εκλογές, που διεξήχθησαν στις 7 Ιουνίου του 2009, ταυτόχρονα με τις Ευρωεκλογές, το κυβερνών Χριστιανοσοσιαλιστικό Λαϊκό Κόμμα του Γιούνκερ, κέρδισε άλλη μια νίκη, με 26 επί συνόλου 60 εδρών στη Βουλή.Στις 9 Ιουνίου ο Γιούνκερ έλαβε νέα εντολή σχηματισμού κυβέρνησης συνασπισμού, από τον Μεγάλο Δούκα Ερρίκο.

Στο Ενημερωτικό Δελτίο της Titlos plc, υπάρχει "πληροφορία", η οποία πλέον μόνον πολιτική, μπορεί να χαρακτηρισθεί, ξεφεύγοντας απο τα στενά οικονομικά όρια, μιά απλής οικονομικής συναλλαγής.
Ο αποκλεισμός της Αμερικανικής αγοράς και κάθε Αμερικανού πολίτη ιδιοκτήτου εξωχώριας εταιρείας, μόνον τυχαία δεν μπορεί να είναι.

Η επιλογή εισαγωγής της "συμφωνίας" και των αντίστοιχων "ομολογιών" στο χρηματιστήριο αξιών του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου, και όχι στο ΧΑΑ Αθηνών, πολύ δε περισσότερο στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, δημιουργεί ερωτηματικά, περί της χρησιμότητος αυτής της επιλογής.

Δεδομένου ότι απο το Αμερικανικό χρηματιστήριο υπάρχει, αντικειμενικά, μεγαλύτερη δυνατότητα άντλησης κεφαλαίων, απ`ότι του Λουξεμβούργου, όταν αυτό αφορά "υγειές" χρηματοπιστωτικό προιόν.

Η μήπως το απαγορεύει η Αμερικάνικη νομοθεσία, να εισάγονται τέτοιου είδους "συμφωνίες-ομολογίες" ώς χρηματοπιστωτικό προιόν, στην χρηματιστηριακή αγορά αξιών της Αμερικής, και επομένως απαγορεύει τέτοιου είδους "συναλλαγές".

Η μήπως δεν έπρεπε να το μάθει "κανένας", ανά την υφήλιο, και γιατί ;;;

Η αντίστοιχη σύγκριση των Euribor του 2009 και ειδικώτερα με τήν ημερομηνία υπογραφής της "συμφωνίας" της Titlos plc(26 Φεβρουαρίου 2009), αναδεικνύει, μεγάλες διαφορές των ισχυόντων επιτοκίων την συγκεκριμένη χρονική περίοδο στην Διατραπεζική αγορά, με το συμφωνηθέν ώς φαίνεται επιτόκιο της "συμφωνίας" Titlos plc.

“Euribor is short for Euro Interbank Offered Rate. The Euribor rates are based on the average interest rates at which a panel of more than 50 European banks borrow funds from one another. There are different maturities, ranging from one week to one year.

The Euribor rates are considered to be the most important reference rates in the European money market. The interest rates do provide the basis for the price and interest rates of all kinds of financial products like interest rate swaps, interest rate futures, saving accounts and mortgages. That’s the exact reason why many professionals as well as individuals do monitor the development of the Euribor rates intensively.

In total, there are 15 different Euribor rates. See current Euribor every year’s rate for an overview of all 12 rates”.

Η μετάφραση του κειμένου, η οποία ακολουθεί, αναδεικνύει την ουσία. Και θα εξηγήσω το γιατί.

“Euribor είναι η μικρή, για το Euro, προσφορά του διατραπεζικού επιτοκίου. Τα επιτόκια Euribor εφαρμόζονται, με βάση το μέσο όρο των επιτοκίων, με τα οποία, μια ομάδα περισσότερων από 50 ευρωπαϊκές τράπεζες, δανείζονται κεφάλαια η μία από την άλλη.

Υπάρχουν διαφορετικές (σ.σ χρονικές) διάρκειες, οι οποίες, κυμαίνονται από μία εβδομάδα έως ένα έτος.

Τα επιτόκια Euribor θεωρούνται, τα πιο σημαντικά, ώς τα επιτόκια αναφοράς στην ευρωπαϊκή αγορά χρήματος. Τα επιτόκια τα οποία, όντως παρέχουν τη βάση για την τιμή και τα επιτόκια όλων των ειδών των χρηματοοικονομικών προϊόντων όπως συμβάσεις ανταλλαγής επιτοκίων, συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης επιτοκίων, λογαριασμούς ταμιευτηρίου και υποθήκες.

Αυτός είναι και ο ακριβής λόγος, για τον οποίο, πολλοί επαγγελματίες, καθώς και ανεξάρτητα άτομα, παρακολουθούν την εξέλιξη των επιτοκίων Euribor εντατικά.

Συνολικά, υπάρχουν 15 διαφορετικά επιτόκια Euribor.

Τα τρέχοντα επιτόκια Euribor κάθε έτους, δημοσιοποιούνται απο ανάλογους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς αναλόγως του χρονικού διαστήματος το οποίον καλύπτουν, δείτε μια επισκόπηση, όλων των "μηνιαίων", των 12 επιτοκίων-Euribor, του έτους 2009.

First 2009 Euribor rates by month :

02-01-2009 2,357 %
02-02-2009 1,421 %
02-03-2009 1,324 %
01-04-2009 0,981 %
04-05-2009 0,773 %
01-06-2009 0,882 %
01-07-2009 0,470 %
03-08-2009 0,354 %
01-09-2009 0,341 %
01-10-2009 0,350 %
02-11-2009 0,357 %
01-12-2009 0,379 %

(http://www.euribor-rates.eu/euribor-2009.asp)

Είναι σκόπιμο να παρατηρήσουμε στον παραπάνω πίνακα, τo Euribor (επιτόκιο), κάθε μήνα για το έτος 2009, την διακύμανσή τους εντός του έτους, κατά το οποίο συνετάγη η συμφωνία της Titlos plc, της οποίας το "Ενημερωτικό Δελτίο", παραθέτω παρακάτω.

Ας έρθουμε τώρα στην μετάφραση του Ενημερωτικού δελτίου της "συμφωνίας", της Titlos plc και στο εισαγωγικό της μέρος στο οποίο αναφέρει :

Titlos PLC

(Ενσωματώθηκε στην Αγγλία και την Ουαλία με αριθμό μητρώου 6810180)
Αρχικού κεφαλαίου : € 5.100.000.000
Ποσό Επιτοκίου : 6 μηνών Euribor +0,50 τοις εκατό
Αναμενόμενη Λήξης : 20 του Σεπτέμβρη του 2037,
Ημερομηνία Οριστική : 20 Σεπτέμβρη 2039,
Ημερομηνία Λήξης : 20 September 2039,
Τιμή Έκδοσης :(σ.σ. Η αρχική τιμή της ομολογίας, στην οποία ένα πακέτο μετοχών μιάς εταιρείας προσφέρονται στην αγορά για πρώτη φορά, που θα μπορούσαν να είναι στο άρτιο ή υπέρ το άρτιο ή με έκπτωση.: 107.54 % (εν προκειμένω είναι υπερ το άρτιο κατά 7.54%).
Αναμενόμενη της Moody Εκτίμηση, Α1.

Οι σημειώσεις

Στις 26 Φεβρουαρίου 2009 (ή οποιαδήποτε άλλη ημερομηνία η Titlos Plc (η "Εκδότρια"), ο Διαχειριστής-Διευθυντής και ο Διοργανωτής-Διαμεσολαβητής, συμφωνούν την «Ημερομηνία λήξης», η "Εκδότρια" θα εκδώσει τα € 5,1 δισεκατομμύρια με κυμαινόμενο επιτόκιο Asset Backed "Σημειώσεις", ληξιπρόσθεμες τον Σεπτέμβριο 2039 (οι «Ομολογίες»).

Το κύριο περιουσιακό στοιχείο από το οποίο η Εκδότρια θα καταβάλει πληρωμές των τόκων και του κεφαλαίου, τις Σημειώσεις, είναι η Ελληνική Απαίτηση (όπως ορίζεται στην "Συναλλαγή Επισκόπηση-Η Συναλλαγή Έγγραφα-Ελληνικό Απαιτήσεις" παρακάτω), η οποία αποτελεί πράξη ανταλλαγής επιτοκίων μεταξύ του εκδότη και της Ελληνικής Δημοκρατίας.

Περιοδικές πληρωμών που εισπράχθηκαν από τον Εκδότη σύμφωνα με την Ελληνική Εισπρακτέα, θα ανταλλαγούν με την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδα Α.Ε. ("ΕΤΕ"), όπως η Πάροχος αρχική αντιστάθμισης στο πλαίσιο μιας συμφωνίας αντιστάθμισης (όπως ορίζεται στην "Συναλλαγή Επισκόπηση-Συναλλαγής.

Έγγραφα-Hedge συμφωνία "παρακάτω), σε αντάλλαγμα για τις πληρωμές που πρέπει να εφαρμόζονται από τον Εκδότη σε σχέση με τη συμμετοχή
και κύριο λόγω στους κατόχους των σημειώσεων και ορισμένα έξοδα και άλλες υποχρεώσεις του εκδότη.

Η Εκδότρια θα αρχίσει να αποκτά, τα δικαιώματα και να αναλαμβάνει υποχρεώσεις που απορρέουν από την Ελληνική Απαίτηση, σύμφωνα με την ανανεωμένη.

Συμφωνία, την ημερομηνία ή περί την ημερομηνία λήξης μεταξύ του εκδότη, την Ελληνική Δημοκρατία και η Εθνική Τράπεζα.

Η Εκδότρια θα καταβάλλει τόκους σε εξαμηνιαία βάση, καθυστερήσεις την 20ή ημέρα του κάθε Μάρτιο και Σεπτέμβριο (με την επιφύλαξη προσαρμογής, για μη εργάσιμες ημέρες), αρχίζει από την Ημερομηνία Πληρωμής Τόκου, ο οποίος ισχύει τον Σεπτέμβριο του 2009.

Τό επιτόκιο για τις “Σημειώσεις” από καιρό σε καιρό θα πρέπει να καθορίζεται σε σχέση με το διατραπεζικό Euro Rate, για την 6-μηνων καταθέσεις σε ευρώ σε κάθε περίπτωση, πλέον περιθωρίου 0,50 τοις εκατό, ετησίως.

Ο κύριος των Ομολογιών, θα καταβάλλει σε εξαμηνιαίες δόσεις, την 20η ημέρα του κάθε Μαρτίου και Σεπτεμβρίου (με την επιφύλαξη προσαρμογής για
εργάσιμες ημέρες), τα ποσά που αναφέρονται στο παρόν Ενημερωτικό Δελτίο που αρχίζει από την Ημερομηνία Πληρωμής Τόκου, που εμπίπτουν στην Σεπτεμβρίου 2009, και θα καταβάλλεται στο ακέραιο, σε ορισμένες περιπτώσεις με υποχρεωτική λύτρωση.

Οι “σημειώσεις”, (σ.σ η παρούσα συμφωνία), μπορεί να εξαργυρωθούν σε οποιαδήποτε ημερομηνία, ή εκ νέου να ανανεωθεί (όπως ορίζεται στον Όρο 5 (β) (Υποχρεωτική Λύτρωση στο μέρος ή σύμφωνα με το Ένα Re-ανανέωσης οφειλής)) ή σε οποιαδήποτε ημερομηνία εξαγοράς.

Προαιρετικά (όπως ορίζεται στον Όρο 5 (δ) (Προαιρετικό Πρόωρη εξαγορά
σε Full)).

Οι “σημειώσεις” αυτές, δεν έχουν και δεν πρόκειται να καταχωρηθούν υπό την United States Securities Act του 1933, όπως τροποποιήθηκε (Η "Securities Act") ή τους νόμους τίτλων κάθε πολιτείας των Ηνωμένων Πολιτειών ή σε οποιαδήποτε άλλη σχετική δικαιοδοσία.

Οι “σημειώσεις”, που προσφέρονται αποκλειστικά, σε εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών για μη Αμερικανούς πολίτες, με εξωχώριες συναλλαγές (όπως ορίζεται στον κανονισμό S, στο πλαίσιο του Νόμου Περί Κινητών Αξιών ("κανονισμός S")) στην εξάρτηση από τον κανονισμό Σ.
Βαθμολογίες.

Στο θέμα, οι “σημειώσεις” που αναμένεται να αξιολογηθούν "Α1" από την Moody’s Investors Service Limited («πιστοληπτικής ικανότητας» και η «Οργανισμός αξιολόγησης») όπως ορίζεται ανωτέρω.

Η βαθμολογία ασφάλειας δεν αποτελεί σύσταση αγοράς, πώλησης ή διακράτησης τίτλων και μπορεί να υπόκειται σε αναθεώρηση, αναστολή ή ανάκληση, ανά πάσα στιγμή από τον οργανισμό αξιολόγησης.
Αίτηση προς την Επιτροπή Εποπτείας de du Secteur Financier και το Χρηματιστήριο Αξιών του Λουξεμβούργου.

Ανταλλαγή

Αυτό το ενημερωτικό δελτίο («Ενημερωτικό Δελτίο») αποτελεί ένα ενημερωτικό δελτίο για τους σκοπούς του άρθρου 5 της οδηγίας 2003/71/ΕΚ (Η "Οδηγία περί Ενημερωτικού Δελτίου") και ο νόμος του Λουξεμβούργου για τα ενημερωτικά δελτία για κινητές αξίες 10, Ιουλίου, 2005, την εφαρμογή της οδηγίας για το ενημερωτικό δελτίο στο Λουξεμβούργο (ο «Νόμος του Λουξεμβούργου").

Έχει υποβληθεί αίτηση προς την Επιτροπή Εποπτείας de du Secteur Financier, υπό την ιδιότητά του ως αρμόδια αρχή σύμφωνα με το Δίκαιο του Λουξεμβούργου, για την έγκριση του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου ως ενημερωτικό δελτίο για τους σκοπούς του Ενημερωτικού Δελτίου Οδηγία.
Η εφαρμογή έχει επίσης σημειωθεί στο Χρηματιστήριο Αξιών του Λουξεμβούργου (το "Χρηματιστήριο Αξιών του Λουξεμβούργου Ανταλλαγή "), για τις σημειώσεις που πρέπει να αναγράφονται στον επίσημο κατάλογο του Χρηματιστηρίου του Λουξεμβούργου (η" Επίσημη Λίστα ") και να εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά του Χρηματιστηρίου του Λουξεμβούργου.

Τό Χρηματιστήριο Αξιών του Λουξεμβούργου είναι μια ρυθμιζόμενη αγορά για τους σκοπούς της οδηγίας 2004/39/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων.
Παράγοντες Κινδύνου.

Μια ενότητα «Παράγοντες Κινδύνου", περιλαμβάνεται στο παρόν Ενημερωτικό Δελτίο. Υποψήφιοι κάτοχοι Ομολόγων που πρέπει να γνωρίζουν τις πτυχές
από τα ζητήματα που συνοψίζονται στο τμήμα αυτό.

Διαμεσολαβητής-Ενορχηστρωτής-Διοργανωτής
Η Goldman Sachs International.
Διευθυντής-Διαχειριστής
Εθνική Τράπεζα της Ελλάδα Α.Ε.

Αυτό το Ενημερωτικό Δελτίο ημερομηνίας πήρε ημερομηνία (σ.σ.πρωτοκολλήθηκε) την 26 Φεβ. 2009.

Μία παρατήρηση και μερικά ερωτήματα, εν προκειμένω, το Euribor (επιτόκιο), της παραπάνω συμφωνίας είναι το πολλαπλάσιο κατά (6) φορές του μηνιαίου Euribor προσαυξανόμενο κατά 0.5 %, καταλήγον στο περίπου 6.6 %, ίσως και περισσότερο, με δυνατότητες αλλαγής του καθόσον προσεγγίζει το καταληκτικό έτος 2037.

1. Γιατί ενώ τα μηνιαία Επιτόκια-Euribor, του αντίστοιχου έτους της συμφωνίας (2009), κυμαίνονται σε τάξη μεγέθους, απο 2.357 % έως 0.379 % η συμφωνία "κλείνεται" με εξαπλάσιο επιτόκιο, επαυξανόμενο κατά 0.5 % καταλήγοντας σε άγνωστο κατά την ώρα σύναψης της συμφωνίας επιτόκιο, και ειδικώτερα ποιό θα είναι το επιτόκιο το έτος 2037 ;;;

2. Γιατί υπερτιμολογείται ουσιαστικά η αρχική τιμή έκδοσης των "ομολογιών" υπερ το άρτιον (κατά 7.54%), επι του οποίου ισχύουν πλέον και τα ανάλογα επιτόκια της συμφωνίας-σημειώσεων ;;;

3. Γιατί απεκλείσθη η αγορά των ΗΠΑ και κάθε πολίτης της, ιδιοκτήτης εξωχώριας εταιρίας, απο την συγκεκριμένη συμφωνία, και γιατί εντάχθηκαν οι "ομολογίες" της Titlos plc μόνον στο χρηματιστήριο Αξιών του Λουξεμβούργου και όχι της Αθήνας ή αλλού ;;;

4. Γιατί η έναρξη πληρωμής των τόκων, αρχίζει απο τον Σεπτέμβριο του 2009 και όχι απο την ημερομηνία σύναψης της συμφωνίας (26 Φεβρουαρίου 2009), μήπως εγνώριζαν οι υπεύθυνοι, κάτι περισσότερο για την επερχόμενη χρεοκοπία της χώρας, πρίν ή μετά τίς εκλογές του Σεπτεμβρίου του 2009 ;;;

Υπάρχουν πάρα πολλά ερωτήματα τα οποία αναφύονται, και εναγωνίως αναζητούν απαντήσεις, άραγε θα δωθούν ποτέ ;;;

Τα συμπεράσματα δικά σας !!!

Σχόλια

Στο logiosermis.net δημοσιεύεται κάθε σχόλιο. Θεωρούμε ότι ο καθένας έχει το δικαίωμα να εκφέρει ελεύθερα τις απόψεις του, οι οποίες εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Τα συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Περισσότερα στις οδηγίες χρήσης.

 
Top