Select Menu


Ἡ πρότασις γιὰ τὴν ἀπόσυρσι τῶν χρημάτων μας ἀπὸ τὶς τράπεζες εἶναι παλαιά. Στὴν Πατρίδα μας ἔχει ἢδη γίνει κάποια προσπάθεια νὰ ἀποσυρθοῦν οἱ καταθέσεις. Σαφῶς καὶ ἡ ἐγκληματικότης εἶναι ἀνασταλτικότατος παράγων. Ἀλλὰ ἀπὸ τὴν ἄλλην πλευρά, ποιός εἶναι αὐτὸς ποὺ τρέφεται, στηρίζεται καὶ τρέφει τὸ σύστημα τῶν κουδουνισμένων; Μήπως εἶναι οἱ τράπεζες; (Μὲ ὅλους ὅσους κατέχουν τὸν ἔλεγχό τους καὶ καθορίζουν τὴν δική μας ζωή ἀμέσως ἢ ἐμμέσως!)

Προσωπικῶς δὲν ἔχω χρήματα σὲ τράπεζες! Κι ἐφ’ ὅσον δὲν ἔχω δικά μου χρήματα στὶς τράπεζες, ἴσως νὰ φαίνομαι κάπως …ἐκτὸς χρόνου καὶ τόπου.  Ὅμως γενικῶς εἶμαι τῆς λογικῆς «μὴ στηρίξεως» τῶν κουδουνισμένων. Δῆλα δή, δὲν πληρώνω φόρο ἐπιτηδεύματος, χαράτσια μέσῳ ΔΕΗ καὶ γενικότερα κάθε τι ποὺ οὐσιαστικῶς ἐπιβεβαιώνει τὴν κυριαρχία τους ἐπὶ τῆς ζωῆς μου. Κάθε προσπάθεια ἀποδομήσεως τοῦ καθεστῶτος μὲ βρίσκει σύμφωνη, ἀρκεῖ νὰ  μὴν ἐμπεριέχῃ καταστροφές.

Παραλλήλως ίσχύει τὸ ἀδιαπραγμάτευτον τῶν ἐκβιασμῶν. Κρατοῦν στὰ χέρια τους τὸ χρῆμα, τὸ δικό μας χρῆμα,  συνεπῶς καὶ τὴν διατροφή μας καὶ κατ’ ἐπέκτασιν τὴν ἐπιβίωσίν μας. Δῆλα δή, μᾶς ἐκβιάζουν μὲ τὰ δικά μας περιουσιακὰ στοιχεῖα πρὸ κειμένου νὰ μὴν μᾶς ὁδηγήσουν στὸν ἀπόλυτο ἀφανισμό. Ἢ σκέτο νὰ μᾶς κρατοῦν σὲ κατάστασιν καταστολῆς!

Πῶς «μεταφράζεται» ὅμως ὅλο αὐτό; Ὅταν ἰσχυρίζομαι πὼς κρατοῦν τὸ δικό μας χρῆμα στὰ χέρια τους, νομίζω πὼς εἶναι ἀπολύτως κατανοητὸν κάτι τέτοιο. Ἐὰν ἐμεῖς δὲν παράξουμε ἔργο, τὸ ὁποῖον αὐτομάτως μετατρέπεται σὲ χρῆμα, τότε κι αὐτοὶ δὲν ἔχουν λόγο ὑπάρξεως. Δὲν ἔχουν ἀντικείμενον ἁρπαγῆς. Δὲν ἔχουν δυνατότητα ἐλέγχου μας. Ὅμως ἐὰν ἐμεῖς δὲν παράξουμε ἔργο, τότε δὲν θὰ ἐπιβιώσουμε. Δῆλα δή, δὲν θὰ ἔχουμε τὴν δυνατότητα ἀνταλλαγῆς τοῦ  ἔργου μας μὲ κάτι ποὺ θὰ μᾶς θρέψῃ.

Ἐὰν γιὰ παράδειγμα εἶμαι ὑποδηματοποιός, τότε φτιάχνοντας τὸ παπούτσι τοῦ γείτονα, θὰ πάρω ὡς ἀντάλλαγμα ἕνα λάχανο μὲ τὸ ὁποῖον θὰ τραφῶ. Ἢ ἀλλάζοντας τὰ τακούνια τῆς γειτόνισσας θὰ λάβω ὡς ἀμοιβὴ τρία αὐγά.  Λαμβάνοντας ὅμως γιὰ τὶς ὑπηρεσίες μου χρῆμα, αὐτομάτως τὸ ἔργο μου ὐποβαθμίζεται. Δὲν ὁρίζω ἐγὼ τὴν ἀξία του, ἀλλὰ ἕνα σύστημα ποὺ οὐδόλως ἔχει σχέσι μὲ τὴν ἀναγνώρισι τοῦ κόπου μου.

Λαμβάνω λοιπὸν μίαν ἄλλης μορφῆς ἀνταλλαγή, ποὺ οὐσιαστικῶς οὐδόλως ἔχει ἀντίκρυσμα σὲ χρυσό. Δῆλα δή σὲ ἐμπράγματες ἀξίες. Εἶναι ἁπλῶς ἀέρας ἢ ἕναν κλίκ σὲ κάποιο πληκτρολογιο. Δῆλα δή, δίδω τὸ δικαίωμα στὸν ἄλλον νὰ ἐκμηδενίσῃ τὸ ἔργο ποὺ παρήγαγα καὶ νὰ τὸ διαχειριστῇ κατὰ πῶς αὐτὸς κρίνει. Δῆλα δή, τοῦ ἐκχωρῶ τὸ δικαίωμα νὰ γίνῃ ἀφέντης μου.

Ποιό εἶναι τὸ ἀντικείμενον ἀνταλλαγῆς;  Τὸ χρῆμα. Ποιός τὸ κατέχει; Ἐπισήμως οἱ τράπεζες ἀλλὰ κατ’ οὐσίαν οἰ κοσμοεξουσιαστές. Τί κερδίζουν μὲ τὸ νὰ μὲ διατηροῦν στὴν ἁλυσίδα τους; Κερδίζουν τὸ ἕνα: μὴ παράγοντας αὐτοὶ ἔργο, νὰ διαχειρίζονται τὸ δικό μου ἔργο. Πῶς μπορῶ νὰ σταματήσω τὴν ἀτιμία τους; Μηδενίζοντας τὴν δύναμί τους. Εἶτε παύοντας νὰ χρησιμοποιῶ τὸ ἀνταλλακτικό τους ἐργαλεῖο εἶτε ἀποσύροντας τὸ ἀνταλλακτικό τους ἐργαλεῖο (ποὺ μοῦ ἀναλογεῖ) ἀπὸ τὶς τράπεζες, δῆλα δή τὶς βιτρίνες τους.

Σαφῶς καὶ τὸ σημαντικότερον ὅπλο μου παραμένει ἡ μὴ χρήσις τοῦ χρήματος. Ἡ επιστροφὴ στὴν ἀνταλλακτικὴ κοινωνία. Ὅταν ὄμως ζῶ σὲ μίαν μεγαλούπολι, τὰ περιθώρια στενεύουν. Ἄρα, στὸν βαθμὸ ποὺ μοῦ ἐπιτρέπεται, ἐπιλέγω νὰ παράσχω τὸ ἔργο μου σὲ δράσεις ποὺ θὰ μὲ θρεύσουν. Δῆλα δή, φτιάχνω ἕνα παπούτσι σὲ αὐτὸν ποὺ θὰ  μοῦ δώσῃ τὸ λάχανο ἢ τὴν βενζίνη ἢ τὸ αὐγό. Σαφῶς καὶ σὲ κάποιες περιπτώσεις θὰ χρειαστῇ τὸ χρῆμα, ἐφ’  ὄσον ἔχει περάσει ἐδῶ καὶ αἰῶνες στὴν ζωή μας. Ἀλλὰ δὲν θὰ ἦταν ὀρθότερον νὰ ἐπανεξετάσουμε κάποιες δομές; Ἴσως φαίνεται πρόωρον… Ἀλλὰ ἐὰν θέλουμε νὰ ἀντιμετωπίσουμε τὸν κατακτητή, τὸ μοναδικό μας ὅπλο εἶναι νὰ καταργήσουμε τὰ ὅπλα του.

Ἐπὶ τοῦ προκειμένου ὅμως καὶ παρὰ τοὺς κινδύνους ποὺ ὑφίστανται, εἶμαι ὑπὲρ τῆς ἀποσύρσεως τῶν χρημάτων ἀπὸ τὶς τράπεζες. Ἔτσι κι ἀλλοιῶς δὲν τὰ ὁρίζουμε. Ἔτσι κι ἀλλοιῶς ἕνα δικό τους «κλίκ» θὰ τὰ ἐξαϋλώσῃ… Ἔτσι κι ἀλλοιῶς μέσῳ φόρων, εἰσφορῶν καὶ κρατήσεων τοὺς μειώνουν καθημερινῶς τὴν ἀξία… Τί περισσότερο λοιπὸν ἔχω νὰ χάσω πλὴν τῆς ἐξαρτήσεώς μου ἀπὸ αὐτούς;

Φιλονόη.

Υ.Γ. Ἀφῆστε ποὺ ἀποσύροντας τὰ χρήματα σας,  τοὺς κόβεται μαχαίρι ἠ δυνατότης «ἐπεμβάσεως» στοὺς λογαριασμούς. Πῶς θὰ εἰσπράξουν ἐὰν δὲν τὰ κρατοῦν αὐτοί;
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ! Κίνημα στις ΗΠΑ: “Πάρε τα λεφτά σου από τις τράπεζες”…

…για το οποίο όχι απλά σιωπούν, αλλά παλεύουν να το πνίξουν τα ΜΜΕ!

Ένα μεγάλο κίνημα αναπτύσσεται στις ΗΠΑ και κατευθύνει τους πολίτες ν’ αποσύρουν τα χρήματά τους, τις αποταμιεύσεις τους από τις τράπεζες!

Επικαλούνται τις 157 φορές (μέχρι τέλους του 2010) που πτώχευσαν οι τράπεζες, τις οποίες είχε «στηρίξει» το κράτος -όπως ακριβώς συνέβη στην Ελλάδα από τις κυβερνήσεις Καραμανλή-Παπανδρέου- με χρήματα του λαού.

Το κίνημα Move your money, τώρα και στο Facebook, καλεί όλους τους…
αμερικανούς να αποσύρουν τα χρήματά τους από τις τράπεζες που «έσωσε» το κράτος…

Μια απλή είδηση;

Για την οποία όμως οι τράπεζες πληρώνουν αδρά τα ΜΜΕ σ’ ολόκληρο τον πλανήτη ώστε να μην διαδοθεί!

Τα «ελληνικά» ΜΜΕ δεν γνωρίζουν τίποτα; (Σίβυλλα)

Σχόλια

Στο logiosermis.net δημοσιεύεται κάθε σχόλιο. Θεωρούμε ότι ο καθένας έχει το δικαίωμα να εκφέρει ελεύθερα τις απόψεις του, οι οποίες εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Τα συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Περισσότερα στις οδηγίες χρήσης.

 
Top