Select Menu


Γράφει ο Μιχάλης Τζανάκης*

Ελληνικέ λαέ,

Με υψηλό το αίσθημα ευθύνης, απευθυνόμαστε στον πατριωτισμό σας, όπως συμβάλετε εις την σωτηρίαν του ενδόξου κράτους μας και ίνα κατοχυρώσετε τας μεταπολεμικάς κατακτήσεις μας.

Δια τούτο αιτούμεθα να καταβάλετε τας εσχάτους αποταμιεύσεις σας υπέρ υμετέρων βωμών και εστιών. Άπαντες γιγνώσκομεν την δυσχερήν θέσις εις την οποία

έχομεν περιέλθει ένεκα της αφρόνου διαχειρίσεως παρελθουσών επάρατων καθεστώτων.

Αλλ ημείς έμπλεοι συναισθημάτων ευθύνης και πατριωτισμού ελάβαμεν τας γενναίας αποφάσεις εξυγιάνσεως απάσης της ελληνικής κοινωνίας.

Βεβαίως, είναι γνωστόν τοις πάσι ότι θυσίαι άνευ χρηματικών καταβολών δε νοούνται,ούτε κατ ελάχιστον. Αγαπώμεν υμάς, αλλά πλέον αγαπώμεν τα πολύτιμα ευρώ, τα οποία κατέχετε παρανόμως εφ όσον μέρος του εγχώριου πλούτου είναι ποσά κατεχόμενα από κοπρίτας ή ανικάνων και ελεεινών δημοσίων ή ιδιωτικών υπαλλήλων καθώς και αντιπαραγωγικών ενστόλων των σωμάτων ασφαλείας.

Επιδίωξις μας είναι η απαλλαγή σας από της διαρκούς φροντίδος αποθηκεύσεως και αξιοποιήσεως του υλικού σας πλούτου, που συμβάλει ακουσίως σας στην εξαχρείωσιν του χαρακτήρος σας. Δια να σας προφυλάξομεν από πιθανήν αλλοίωσιν της προσωπικότητος σας, αναλαμβάνομεν εξολοκλήρου την επένδυσιν των υλικών αγαθών σας υπό την εποπτεία τριμελούς διεθνούς επιτροπής.

Αν παρ ελπίδα δεν αποδώσουν τα μέτρα, που στόχο έχουν το μηδενισμό της προσωπικής περιουσίας εκάστου υμών, είμεθα έτοιμοι να προχωρήσουμε σε καινοτόμα μέτρα προλήψεως του επερχόμενου οικονομικού ολέθρου. Συγκεκριμένα η κυβερνητική επιτροπή

απεφάσισεν:

Την επιβολή έκτακτης εισφοράς από φοιτητάς και σπουδαστάς δια τροφεία και εγχειρίδια που θα εδύνατο να απολαμβάνουν, εάν η κατάστασις θα ήτο βελτίονα.

Την παράδοση του στόλου αυτοκινήτων από 1400 κ.ε. και άνω, ιδιοκτησίας ενηλίκων πολιτών, ίνα εκποιηθούν για εθνικούς λόγους.

Τον περιορισμό των χρυσών κοσμημάτων ανά οίκον σε 2 κολιέ, 2 βραχιόλια και 1 δακτυλίδι (το άλλο είναι η βέρα). Τα υπόλοιπα κοσμήματα περνούν στην κυριότητα του υπουργείου οικονομικών για να ενεχυριαστούν δια εθνικούς σκοπούς.

Όσαι οικογένειαι έχουν τέκνα μαθητάς δημοτικού ή γυμνασίου, τους επιβάλεται ειδικόν τέλος φωτοτυπιών (40 ευρώ μηνιαίως ανά μαθητήν και για αδέλφια έκπτωση 5%).

Η καθημερινή προμήθεια άρτου αποτελεί πλέον τεκμήριον πολυτελούς διαβιώσεως και θα φορολογείται αναλόγως και με κριτήριο τον τύπου του άρτου (χαμηλός συντελεστής στον λευκόν, υψηλός στον άρτο-μιγάδι).

Ειδικά συνεργεία διώξεως οικονομικού εγκλήματος θα διενεργούν αιφνιδιαστικούς ελέγχους σε βεστιάρια οικιών και θα επιβάλουν πρόστιμα για όσους έχουν, πλέον των 3 χειμερινών χιτωνίων και δυο ζευγών υποδημάτων, (ειδικό θα είναι το τέλος πολυτελών και εγχρώμων εσωρούχων).

Θα λειτουργήσουν διόδια σε όλας τας κεντρικάς οδούς πόλεων πάνω από 5000 κατοίκων (εξαιρούνται για λόγους κοινωνικής ευαισθησίας κωμοπόλεις και πολίχναι).

Φορολογούνται αυτοτελώς όλοι οι πολύτεκνοι που έχουν πάνω από ένα τέκνο,αφού εφόσον γεννοβολούν είναι απολύτως βέβαιον ότι έχουν υψηλά εισοδήματα. Το

τέλος ανέρχεται σε 50 ευρώ για το δεύτερο 120 για το τρίτο και 250 για το τέταρτο τέκνο (μηνιαίως).

Θεσπίζεται ειδικό εαρινό και θερινό τέλος, εφόσον οι πολίται απαλλαγέντες του εξόδου θερμάνσεως, θα έχουν τη δυνατότητα να προσφέρουν και κατά τους θερινούς

μήνας.

Για τους εναπομείναντες δημοσίους υπαλλήλους- κοπρίτας θα υπάρξει ακέραιη κράτηση του μισθού του Δεκεμβρίου, προκειμένου να μην ενδώσουν σε καταναλωτικάς αγοράς που ενδεχομένως να τους φέρουν σε δυσχερήν οικονομική θέσιν.

Για τους ιδιωτικούς δε θα υπάρξει –κατ εξαίρεση έκτακτο μέτρον- καθότι εξέλιπεν το είδος του υπαλλήλου τούτου.

Στους αγρότας θα παρακρατηθούν τα 3/5 της παραγωγής και μόλις τα 4/7 των επιδοτήσεων (και αυτή η χαριστική ρύθμισις απότοκο της επιεικείας και κατανοήσεως

προσωπικώς του προέδρου του κινήματος).

Αι ασφαλιστικαί εισφοραί του ΤΕΒΕ να μην αυξηθούν ούτε κατ ελάχιστον.

Αντιθέτως θα παραμείνουν περί τα 700 ευρώ, με μόνη διαφορά ότι θα καταβάλλονται μηνιαίως το παραπάνω ποσό και όχι ανά δίμηνο, όπως ίσχυε μέχρι τώρα.

Η δέσμη μέτρων κλείνει με εισφορά 2,344% επί του δηλωθέντος εισοδήματος δια όλους τους φορολογούμενους που κατοικούν σε νομούς που βρέχονται από θάλασσα ή υπάρχει ορεινός όγκος πάνω από 600 μέτρα υψόμετρο. Και τούτον διότι ούτοι απολαμβάνουν το φυσικόν κάλλος της χώρας δωρεάν, χωρίς την ανάγκην περιηγητικών εκδρομών, επομένως το εισόδημα τους προστατευόταν όλον αυτόν τον καιρόν και ήρθε η ώρα να πληρώσουν.

Υπήρξαν εισηγήσεις στην κυβερνητική επιτροπή να ισχύσουν τα μέτρα αναδρομικά απ τις 18/10/1981 και για ν αποφευχθούν οι αντιδράσεις να υπάρξουν 6 ισόποσες δόσεις,ώστε να μην επιβαρυνθούν ιδιαίτερα οι πολίται.

Είμεθα στην ιδαίτερα ευχάριστην θέσιν να δηλώσομεν, ότι, συναισθανόμενοι το ιστορικόν χρέος και τον ιερόν προορισμόν, που χάριν της λαϊκής εντολής, την οποία

ελάβομεν προσφάτως, θα ολοκληρώσομεν το θεάρεστον έργο μας και θα κριθούμε εις το τέλος της τετραετίας, όπου και θα έχουμε απτά δείγματα της αποτελεσματικής πολιτικής μας. Έως τότε, πάσα κινητοποίησις ή διαμαρτυρία, στρέφεται κατά των εθνικών συμφερόντων και θα αντιμετωπίζεται αποφασιστικώς δια δακρυγόνων, άρτι αφιχθέντων και νέας τεχνολογίας, φράκτου ηλεκτροφόρου, καθώς και ερπυστιοφόρου ρίπτοντος ύδατος μετά υψηλής πιέσεως.

Όσοι δε συλλαμβάνονται θα κατάσχεται ολοσχερώς η εναπομείνουσα περιουσία τους και θα προσάγονται βιαίως στα κατά τόπους πρωτοδικεία δια την αλλαγήν του βδελυρού επωνύμου τους.

Τας παραπάνω αποφάσεις καλούνται να υπογράψουν οι ηγέται της μείζονος και ελάσσονος αντιπολιτεύσεως αποδεικνύοντας εμπράκτως τον πατριωτισμό των (αντιστοίχως προς την ημετέραν φιλοπατρίαν).

Ελληνικέ λαέ,

εάν δεν επιθυμείς να εκτραπεί η κατάστασις και να έχουμε συμβάντα αντίστοιχα με τούτα που έλαβαν χώρα σε Μπανανίες της κεντρικής και υποσαχάριας Αφρικής ή

της Λατινικής Αμερικής, είθε κατανοήσεις την αναγκαιότητα των παραπάνω μέτρων, τα οποία δεσμευόμαστε δε θα ισχύσουν πέρα του 2048. Κατανοούμεν μερικώς τον μερικόν αιφνιδιασμόν σου εξαιτίας προηγουμένων ημετέρων δεσμεύσεων δια την ύπαρξιν χρημάτων παρά των κρατικών ταμείων. Ωστόσο, η κατάστασις που παραλάβαμε, όπως περιγράφεται σαφώς και αμερολήπτως, απ την ελληνικήν στατιστικήν υπηρεσία ήτο αληθώς τραγική και απετέλεσεν εθνικόν στοίχημα η αποκατάστασιν της.

Ελληνικέ λαέ,

Ευχαριστούμεν σε, δια άλλη μια φορά δια την εμπιστοσύνη και την εθελοδουλία σου, και δεσμευόμεστε να μεταφέρουμε την σώφρονα αντίδραση σου εις όλην την εσπερίαν.

Αναγνωρίζοντας τα παραπάνω με δέος αναφωνώ (εδώ εγκαταλείπεται το λόγιον ύφος) :

«ΣΚΑΣΕ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΝΕ!!!»
.

 *ο Μιχάλης Τζανάκης είναι φιλόλογος

Σχόλια

Στο logiosermis.net δημοσιεύεται κάθε σχόλιο. Θεωρούμε ότι ο καθένας έχει το δικαίωμα να εκφέρει ελεύθερα τις απόψεις του, οι οποίες εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Τα συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Περισσότερα στις οδηγίες χρήσης.

 
Top