Select Menu


Γράφει ο Γεώργιος Νούλας
Δικηγόρος - Διεθνολόγος

Δεν είναι το ΤΤ η μόνη Ελληνική τράπεζα που κερδοσκόπησε με το Δημόσιο Χρέος και τα CDS, ζημιώνοντας το Ελληνικό Δημόσιο και τους φορολογούμενους, οι οποίοι σήμερα σφαγιάζονται από την Ελληνική Κυβέρνηση, προκειμένου να εξασφαλιστεί η διατήρηση των μετοχικών κεκτημένων των Ελλήνων τραπεζιτών, μέσα από τα πολυτελή πακέτα στήριξης των τραπεζών τους, που δεν διοχετεύονται ούτε στην αγορά, ούτε στην ανάπτυξη και την πραγματική οικονομία ενώ, ταυτόχρονα, κανένας δε γνωρίζει τον τελικό προορισμό και τους αποδέκτες της αντλούμενης ρευστότητας από την ΕΚΤ.

Τα στοιχεία που αφορούν τις κερδοσκοπικές συναλλαγές επί του Δημοσίου Χρέους που ζημίωσαν το Ελληνικό Δημόσιο, είναι όλα έγγραφα, υπαρκτά, καταχωρημένα και αρχειοθετημένα και, ως εκ τούτου, εφόσον τύχουν μεθοδικής αναζήτησης, είναι βέβαιο ότι θα ανευρεθούν στο μεγαλύτερο ποσοστό τους.

Οι Δικαστικοί Λειτουργοί που χειρίζονται το σχετικό φάκελο μπορούν και πρέπει να απευθυνθούν σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς της Ελλάδος και του εξωτερικού, ήτοι εμπλεκόμενες Εμπορικές και Επενδυτικές Τράπεζες, Κερδοσκοπικά Κεφάλαια, Κεντρικές Τράπεζες, Κομισιόν, Οικονομική Επιτροπή Γερουσίας ΗΠΑ, Τράπεζα Διεθνών Διακανονισμών, ΟΔΔΗΧ, ΗΔΑΤ, ΥΠΟΙΚ, κλπ., ζητώντας την αποστολή συγκεκριμένων στοιχείων, όπως :

1. Αντίγραφα Συμβάσεων με το Ελληνικό Δημόσιο και Ατομικά Στοιχεία ταυτοποίησης των εκπροσώπων και των εκτελεστικών διευθυντικών στελεχών τους, στην Ελλάδα και στις χώρες όπου έχουν την έδρα τους, των Βασικών Διαπραγματευτών (Prime Dealers) των ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου, από Ιανουάριο 2009 μέχρι και σήμερα.

2. Αντίγραφα όλων των συμβάσεων CDS που έχουν συναφθεί από Ελληνικές Τράπεζες, αρχής γενομένης από το ΤΤ, Επενδυτικά Κεφάλαια και επιχειρήσεις του ευρύτερου χρηματοοικονομικού χώρου, με ειδική αναφορά στα στοιχεία των εκπροσώπων και των εκτελεστικών διευθυντικών στελεχών των αντισυμβαλλομένων σε πράξεις αγοράς και πώλησης, με ειδική μνεία στις συναλλαγές που αφορούν Γυμνά CDS.

3. Αντίγραφα Συμβάσεων CDS που έχουν διαπραγματευθεί με τη διαμεσολάβηση Τραπεζικών Ιδρυμάτων και εταιρειών του ευρύτερου χρηματοοικονομικού χώρου που λειτουργούν στην Ελλάδα, με ειδική αναφορά των στοιχείων ταυτοποίησης των πελατών των ανωτέρω, φυσικών και νομικών προσώπων, καθώς και αυτών των αντισυμβαλλομένων, ανεξάρτητα από τη χώρα προέλευσής τους ή τη νομική τους μορφή.

Οι ανωτέρω φορείς έχουν υποχρέωση να ελέγχουν και να τηρούν αρχείο με τα στοιχεία ταυτοποίησης πελατών και αντισυμβαλλομένων, φυσικών και νομικών προσώπων, στα πλαίσια των διατάξεων περί ελέγχου νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

4. Στοιχεία αλλοδαπών Τραπεζών και εταιρειών του ευρύτερου χρηματοοικονομικού χώρου στις οποίες συμμετέχουν Ελληνικές Τράπεζες, Επενδυτικά Κεφάλαια, Χρηματιστηριακές Εταιρείες κλπ., με ειδική αναφορά σε αυτές που έχουν ως εταιρικό σκοπό τους την έκδοση, διαπραγμάτευση κα διαμεσολάβηση στην αγορά παραγώγων χρηματοοικονομικών προϊόντων, με ειδική αναφορά στα CDS.

5. Στοιχεία συμβάσεων καλυμμένων και γυμνών CDS επί ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου που διαπραγματεύτηκαν στο εξωτερικό, με ειδική αναφορά στα στοιχεία εκκαθάρισης των αντιστοίχων συναλλαγών.

6. Επίσημα στοιχεία ερευνών Αλλοδαπών & Κοινοτικών Αρχών, σχετικά με την υποτιμητική κερδοσκοπία κατά των Ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου, που πραγματοποιήθηκε με τις ύποπτες συναλλαγές CDS.

7. Επίσημα στοιχεία της ειδικής αντιμονοπωλιακής έρευνας που πραγματοποίησε πρόσφατα η Κομισιόν, σχετικά με την αγορά των CDS, ως προς την κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης, ελέγχου και χειραγώγησης της αγοράς, με ειδική αναφορά στα στοιχεία που αφορούν καλυμμένα και γυμνά CDS επί Ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου, στις Τράπεζες JP MORGAN, BANK OF AMERICA, MERILL LYNCH, CITIGROUP, COMMERZBANK, CREDIT SUISSE, DEUTSCHE BANK, GOLDMAN SACHS, HSBC, MORGAN STANLEY, RBS, UBS, CREDIT AGRICOLE και SOCIETE GENERALE καθώς στην εταιρεία MARKIT ΛΟΝΔΙΝΟΥ, τον κορυφαίο πάροχοεμπιστευτικών πληροφοριών στην αγορά CDS, στην οποία συμμετέχουν οι περισσότερες από τις ανωτέρω Τράπεζες.

8. Αντίγραφα όλων των συμβάσεων, συναλλαγών και εκκαθαρίσεων θέσεων Καλυμμένων και Ακάλυπτων Ανοικτών Πωλήσεων Ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου, από το μήνα Οκτώβριο 2009 μέχρι το μήνα Απρίλιο 2010, με ειδική αναφορά στις συναλλαγές αγοράς και πώλησης οι οποίες εκκαθαρίστηκαν εκπρόθεσμα, με τη διαδικασία της ανακύκλωσης (recycling), μετά την παρέλευση της 1ης ημέρας του διαστήματος Τ+3, καθώς και στα στοιχεία των αντισυμβαλλομένων, φυσικών και νομικών προσώπων, των εκπροσώπων και των εκτελεστικών διευθυντικών στελεχών τους.

Από την επεξεργασία όλων των ανωτέρω στοιχείων, μετά από τις απαραίτητες διασταυρώσεις, όπως ακριβώς πράττει το ΚΕΠΥΟ με τα στοιχεία των φορολογουμένων για τον εντοπισμό των φοροφυγάδων, θα μπορέσουν να εντοπιστούν όλες εκείνες οι περιπτώσεις διασταυρώσεων και συσχετισμών από τους οποίους θα αναδειχθούν με ασφάλεια τα οικονομικά εγκλήματα που διαπράχθηκαν με τα CDS, τις Ανοικτές Πωλήσεις και την καταστρατήγηση του Τ+3, καθώς επίσης και τα φυσικά και νομικά πρόσωπα στα οποία αυτά θα αποδοθούν, κατονομάζοντας επίσημα πλέον τους ηθικούς και τους φυσικούς αυτουργούς και τους συναυτουργούς τους.

Όσο μεγαλύτερος ο αριθμός των συσχετισμών που θα προκύψουν συνδυαστικά κατά φυσικό και νομικό πρόσωπο, ιδιότητα και είδος συναλλαγών, ιδιαίτερα δε σε εκείνες τις περιπτώσεις που τα ίδια πρόσωπα φέρονται ταυτόχρονα ως φορείς, διευθύνοντες ή διαμεσολαβούντες συναλλαγών που συνιστούν προφανείς συγκρούσεις συμφερόντων και ζημίωσαν το Ελληνικό Δημόσιο, όπως για παράδειγμα η σύμπτωση της ιδιότητας του βασικού διαπραγματευτή στην κύρια και τη δευτερογενή αγορά Ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου, στο ίδιο ή σε άμεσα σχετιζόμενο πρόσωπο με εκδότες ή πωλητές καλυμμένων και γυμνών CDS και Σορτάκηδες σε ακάλυπτες ανοικτές πωλήσεις ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου, ιδιαίτερα δε σε αυτές που εκκαθαρίστηκαν εκπρόθεσμα, με τη διαδικασία του recycling, μετά την παρέλευση της προθεσμίας Τ+3, τόσο περισσότερο κατά των προσώπων που συγκεντρώνουν σωρευτικά τις περισσότερες περιπτώσεις συσχετισμών, στοιχειοθετούνται επαρκείς αποχρώσες ενδείξεις σχετικά με την τέλεση των αποδιδόμενων αυτών οικονομικών εγκλημάτων, προκειμένου να παραπεμφθούν ενώπιον της Δικαιοσύνης.

Ας μη βιαζόμαστε λοιπόν να μιλήσουμε για θεωρίες συνομωσίας.

Όταν επί συνόλου δεκάδων Δις, το πρώτο CDS που αποκαλύφθηκε ήταν μόλις 950.000.000,00 ευρώ, ο Κερδοσκόπος ήταν Ελληνική Κρατική Τράπεζα και τα χρήματα που μοιράστηκαν Κερδοσκόποι και Brokersήταν 177.000.000,00 ευρώ, τότε η μόνη συνομωσία που αντέχει στην κοινή λογική είναι αυτή που μπορεί να επινοήθηκε, για να μην αποκαλυφθεί το αυτονόητο

Σχόλια

Στο logiosermis.net δημοσιεύεται κάθε σχόλιο. Θεωρούμε ότι ο καθένας έχει το δικαίωμα να εκφέρει ελεύθερα τις απόψεις του, οι οποίες εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Τα συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Περισσότερα στις οδηγίες χρήσης.

 
Top