Select Menu

Ἡ προσπάθεια ἐξαπατήσεως τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ ὡς πρός τίς συνέπειες τῆς ἐπιλεκτικῆς χρεωκοπίας ἐκ μέρους τῆς κυβερνήσεως Παπανδρέου ἀποσκοπεῖ στό νά μή τρέξῃ ὁ κόσμος στίς τράπεζες γιά νά ἀποσύρῃ τίς καταθέσεις του.

Στίς Ἑλληνικές τράπεζες ὑπάρχουν γύρω στά 180 δισεκατομμύρια καταθέσεις. Καί μόνο τό ἕνα τέταρτο ἀπό αὐτές νά ἀποσυρθῇ ἐν μέσω κλίματος πανικοῦ, καμμιά ΕΚΤ δέν μπορεῖ νά διασώσῃ τό Ἑλληνικό τραπεζικό σύστημα ἀπό τήν πλήρη χρεωκοπία! Γι΄ αὐτό εἶχε πεῖ ὁ ἕταιρος ἀντιπρόεδρος τῆς κυβερνήσεως, ὁ Θεόδωρος Πάγκαλος ὅτι θά βγάλουν τά τάνκς γιά νά προστατεύσουν τίς τράπεζες!

Στή γραμμή Παγκάλου ἐναρμονίστηκε καί ὁ Εὐάγγελος Βενιζέλος μιλῶντας στήν Βουλή: «Καλῶ τήν ἀντιπολίτευσι νά ἀκολουθῇ μέ στρατιωτική πειθαρχία αὐτά πού λέμε!» δήλωσε μέ ἀπυθμενο θράσος ὁ ὑπουργός οἰκονομικῶν, ἔχοντας προφανῶς ἀπωλέσει κάθε ἐπαφή μέ τήν πολιτική πραγματικότητα τῆς χώρας. Κάλεσε, μάλιστα, τούς πολίτες νά ἀκοῦν μόνον αὐτόν, τόν πρωθυπουργό καί τήν κυβέρνησι, ὑποκρινόμενος πώς ἀγνοεῖ πώς δέν ὑπῆρξε ποτέ κυβέρνησις στήν χώρα μέ μικρότερη ἀξιοπιστία.

Ἡ πλήρης ἀναξιοπιστία τῆς κυβερνήσεως Παπανδρέου στά μάτια τῶν Ἑλλήνων ἀποτυπώθηκε, ἄλλωστε, ἐνδεικτικά καί στά ἀποτελέσματα τῆς δημοσκοπήσεως τῆς VPRC πού δημοσιεύτηκε στά Ἐπίκαιρα τήν περασμένη ἑβδομάδα, ὅπου τό ἐκπληκτικό ποσοστό τοῦ…..91% (!) δήλωσε δυσαρεστημένο ἀπό τόν τρόπο μέ τόν ὁποῖο ἀντιμετώπισε ἡ κυβέρνησις τήν οἰκονομική κρίσι.

Κι ὅμως ἡ κυβέρνησις, πού τήν ἀπορρίπτουν οἱ πάντες, ἔχει τό θράσος καί τήν ἀλαζονεία νά ἀπαιτῇ ἀπό τούς πολίτες νά ἀκοῦν μόνον αὐτήν καί ἐπιπροσθέτως, ἀπαιτεῖ ἀπό τά κόμματα τῆς ἀντιπολιτεύσεως «στρατιωτική πειθαρχία» στήν γραμμή της, πού τήν ἀπορρίπτει σχεδόν το σύνολον ἀκόμη καί τῶν ψηφοφόρων τοῦ πασόκ! Μωραίνει Κύριος ὅν βούλεται ἀπολέσαι….

Ὁτιδήποτε, ὅμως, κι ἄν βούλεται ὁ κύριος, ὁ Γιῶργος Παπανδρέου δέν ἔχει καμμία ἀπολύτως διάθεσιν νά ἐγκαταλείψῃ τήν πρωθυπουργία! Ὅποιος ἐλπίζει ὅτι ὁ πρωθυπουργός προτίθεται νά προκηρύξῃ πρόωρες ἐκλογές, καί δή τό φθινόπωρο, μᾶλλον θά ἀπογοητευτῇ.

«Ὅσοι μιλοῦν γιά ἐκλογές σέ μιά τόσο κρίσιμη συγκυρία λειτουργοῦν ἀνεύθυνα καί καί θέλουν νά σύρουν τήν χώρα σέ ἐπικίνδυνες ἐξελίξεις», δήλωσε περισπούδαστα ὁ Γιῶργος Παπανδρέου τήν περασμένη Κυριακή σέ συνέντευξί του στήν Καθημερινή, προσπαθῶντας νά ἰδεολογικοποιήσῃ τό θέμα.

Ἡ ουσία τῆς στάσεως του εἶναι ἁπλουστάτη: Γιατί νά κάνῃ πρόωρες ἐκλογές, ἀφοῦ σέ μιά τέτοια περίπτωσι, τό πασόκ θά συντριβῇ ἐξ αἰτίας τῆς κυβερνητικῆς πολιτικῆς; Θά χάσῃ, τουλάχιστον, ὀγδόντα βουλευτές. Ὁ Γ. Παπανδρέου ὅχι μόνον δέν θά εἶναι πιά πρωθυπουργός, ἀλλά θά καθαιρεθῇ ἀμέσως καί ἀπό ἀρχηγὄς τοῦ πασόκ, χώρια πού δέν ἀποκλείεται νά παραπεμφθῇ καί σέ δίκη γιά τά πεπραγμένα τῆς πρωθυπουργίας του, κατηγορούμενος γιά τήν παράδοσιν τῆς χώρας σέ ξένους ἐπικυριάρχους.

Τρελλός εἶναι λοιπόν νά κάνῃ ἐκλογές γιά νά ὑποστῇ  ὅλα αὐτά μιά ὥρα ἀρχίτερα; Θά βάλῃ τά χεράκια του νά βγάλῃ τά ματάκια του; Ὅσο ἀργότερα τόσο καλλίτερα…

Ἄς ἀφήσουμε δέ τό γεγονός ὅτι καί στήν ἐντελῶς ἀπίθανη περίπτωσι πού ὁ ἴδιος σκεφτόταν πρόωρες ἐκλογές, οἱ Εὐρωπαῖοι δυνάστες θά ἔκαναν ὅτι περνάει ἀπό τό χέρι τους γιά νά τόν κρατήσουν στήν ἐξουσία, ἔχοντας πλήρη ἐπίγνωσιν ὅτι τέτοια ἐθελόδουλη κυβέρνησις δέν θά μποροῦσαν νά ξαναβροῦν ποτέ!

Ἀσφαλῶς ἡ παράτασις τῆς θητείας τοῦ Παπανδρέου δέν θά εἶναι εὔκολη ὑπόθεσις. Ἐκεῖνοι, ὅμως, πού ἐνδιαφέρονται γιά τήν πάση θυσία ἐφαρμογή τοῦ μνημονίου, μέ ὅτι αὐτή συνεπάγεται γιά τήν ἐκποίησιν τοῦ δημοσίου πλούτου, θά κάνουν τά πάντα γιά νά ἀποφευχθοῦν οἱ ἐκλογές καί νά στηριχθῇ προσωπικά ὁ πρωθυπουργός πού ὑποθήκευσε τήν χώρα στούς δανειστές.Ἡ λύσις τῆς ἐπιλεκτικῆς χρεωκοπίας θά ἀξιοποιηθῇ γιά νά περάσῃ τό μήνυμα μιᾶς δῆθεν διασώσεως τῆς χώρας πού στήν πραγματικότητα δέν εἶναι τίποτα περισσότερο παρά ἡ βύθισίς της σέ ἀκόμη μεγαλύτερη ὕφεσι καί ἡ μεγίστη δυνατή ἐξασφάλισις τῶν πιστωτῶν της.

Πῶς θά καταφέρῃ ὁ Παπανδρέου νά ἀποφύγῃ τίς πρόωρες ἐκλογές, σέ μιά κοινωνία πού βράζει; Δέν εἶναι, βεβαίως, εὔκολο ἀλλά θεωρεῖται ἐκ τῶν ὧν οὐκ ἄνευ ὅτι θά τό προσπαθήσῃ μέ κάθε διαθέσιμο μέσον. Οἱ πολίτεςἤδη ἀπαντοῦν στά γκάλοπ ὅτι ἐπιθυμοῦν πρόοωρες ἐκλογές. Ἀντί ἐκλογῶν ὁ ΓΑΠ θά τούς δώσῃ δημοψήφισμα! Στό τραπέζι τοῦ Μεγάρου Μαξίμου ἔχει πέσει, μάλιστα, ἀκόμη καί ἡ ἰδέα νά ὑπάρξῃ ἐρώτημα στό δημοψήφισμα, στό ὁποῖο οἱ πολίτες νά καλοῦνται νά ἀπαντήσουν σέ θεωρητική βάσι ἄν ἐπιθυμοοῦν οἱ κυβερνήσεις νά ἐξαντλοῦν τήν θητεία τους! Φυσικά στό πασόκ ἐλπίζουν ὁ Ἑλληνικός λαός νά ψηφίσῃ «ναί»….

Γιῶργος Δελαστίκ, Γιῶργος Κουβαρᾶς ἀπό τά ἔντυπα Ἐπίκαιρα 

Σχόλια

Στο logiosermis.net δημοσιεύεται κάθε σχόλιο. Θεωρούμε ότι ο καθένας έχει το δικαίωμα να εκφέρει ελεύθερα τις απόψεις του, οι οποίες εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Τα συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Περισσότερα στις οδηγίες χρήσης.

 
Top