Select Menu


Πάνω από 200 εκατομμύ­ρια ευρώ μοίρασαν «μυστι­κά» την τελευταία πενταε­τία (2006-2010) οι ηγεσίες του υπουργείου Εξωτερικών «λαδώ­νοντας» με απόρρητα κονδύλια τον (εξω)θεσμικό μηχανισμό της ελληνικής διπλωματίας. Το προβλεπόμενο για το 2011 «λάδι», το οποίο έχει στα χέρια του ο σημερινός ΥΠΕΞ Δημήτρης Δρούτσας, είναι 34 εκατ. ευρώ (για αρχή, σύμφωνα με τον προϋπολογισμό του ΥΠΕΞ για το 2011), τα οποία διατίθε­νται «για εθνικούς σκοπούς» με τη διαμεσολάβηση «γνωστών και φίλων»...

Την ίδια στιγμή στις διπλωματικές αποστολές της χώρας στο εξωτερικό κόβονται οι δαπάνες ακόμα και για κω­λόχαρτο. Το μαύρο χρήμα αξιοποιείται από την ηγεσία του υπουργείου για να εξασφαλίσει τη λειτουργία του εξωθεσμικού μηχανισμού (στρατιές συμ­βούλων, ειδικών και επαγγελματιών επιστημόνων χειροκροτητών) άσκησης της εξωτερικής πολιτικής της χώρας.

Αδιαφάνεια

Το αποτέλεσμα αυτής της πολιτικής είναι ολοφάνερο, ειδικά σε ό,τι σχετί­ζεται με τα ελληνοτουρκικά, και το δι­απιστώνουν οι κάτοικοι πολλών ελληνι­κών νησιών από τις πτήσεις των τουρ­κικών μαχητικών αεροσκαφών πάνω από το κεφάλι τους.

Ο... καλολαδωμένος μηχανισμός προσφέρει στην ηγε­σία του ΥΠΕΞ σπουδαίες υπηρεσίες, καθώς φροντίζει, π.χ., να απορροφά τους κραδασμούς που προκαλούν οι (επιεικώς...) άστοχοι χειρισμοί που ήδη οδηγούν στην εδραίωση της τουρκι­κής «άποψης», σύμφωνα με την οποία το Καστελόριζο δεν έχει δικαίωμα σε υφαλοκρηπίδα και ΑΟΖ...

Το ακριβές ποσόν των απορρήτων δαπανών στο ΥΠΕΞ είναι αδιευκρίνιστο και υπολογίζεται «κατά προσέγγιση». Διότι, πέραν των όσων εγγράφονται στον προϋπολογισμό, πάντοτε μετα­φέρονται και επιπρόσθετα ποσά από άλλους κωδικούς του ΥΠΕΞ, με έγκρι­ση του Γενικού Λογιστηρίου. Από τους απολογισμούς (των προϋπολογισμών) που καταθέτει το ΥΠΟΙΚ στη Βουλή μετά διετία προκύπτει υπερδιπλασια­σμός του εκάστοτε αρχικώς εγκριθέ­ντος κονδυλίου.

Από αυτούς τους απολογισμούς προκύπτει ότι τα προϋπολογισμένα απόρρητα κονδύλια, αν και ήταν κά­θε χρόνο περί τα 18 εκατ., εκτοξεύ­θηκαν σε 45 εκατ. (2006), σε 41,81 εκατ. (2007), σε 43,96 εκατ. (2008). Το 2010 είχαν προϋπολογιστεί πάλι 18 εκατ. και είναι ακόμη άγνωστο πό­σα κατέληξαν να είναι...

Για το 2011 ουδέν ποσόν ανεγράφη στον προϋπολογισμό του ΥΠΕΞ. Ωστό­σο, ύστερα από ερώτηση του βουλευτή του ΛΑΟΣ Κοραντή, μαθαίνουμε με γραπτή απάντηση των Παπακωνσταντίνου - Δρούτσα ότι ορίστηκε, ως απόρ­ρητες δαπάνες, ποσό 34 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με την επίσημη εκδοχή, τα απόρρητα κονδύλια καλύπτουν κάποια πάγια έξοδα ενίσχυσης Πατριαρχείων, αντιμετώπισης της τουρκικής διείσδυ­σης στη Θράκη κ.λπ. Αυτή είναι η συ­νήθης «απάντηση», αν ρωτήσει κανείς πού πάνε τα λεφτά. Η «απάντηση» συ­νοδεύεται με υπαινικτικούς μορφα­σμούς που παραπέμπουν σε απόρρη­τους, «άγιους», «εθνικούς» σκοπούς.

Υπάρχει, ωστόσο, βάσιμος αντίλο­γος: Αν εκεί πράγματι πηγαίνει η πλειο­νότητα των απορρήτων (ουδέν ψευδέστερον!), ποιο το κώλυμα να ζητούνται αποδείξεις, έστω για τη διασφάλιση αυτών των διπλωματών που παραδί­δουν τα σχετικά «τούβλα»; (Πάντοτε τα απόρρητα διακινούνται τοις μετρητοίς! Θα προβλεφθεί άραγε η διακίνηση αυτού του χρήματος μέσω τραπεζών, όπως ορίζει πια ο νόμος για όλες τις συ­ναλλαγές πάνω από 1.500 ευρώ;).

Οι συνηθέστεροι και πιο τακτικοί αποδέκτες των απόρρητων δαπανών προκύπτουν ακριβώς από την όλη δια­δικασία ανεξέλεγκτης και αδιαφανούς διάθεσής τους. Υπ' αυτήν την έννοια προκύπτουν κάποιες ερωτήσεις:

Ποιοι τα παίρνουν
  • Έχουμε,  άραγε, ως ελληνικό ΥΠΕΞ τόσες «πηγές», «πράκτορες», «επαφές» σε διεθνείς οργανισμούς, ξένες κυβερνήσεις και Κοινοβούλια που απαιτούν αυτά τα θηριώδη ποσά;
  • Αν έχουμε, ποιες οι απόρρητες και  πολύτιμες  πληροφορίες  τους, ποια η υποστήριξη που πανάκριβα πληρώνουμε;
  • Είχαμε, μετά την ένταξη της Κύ­πρου στην Ε.Ε., κάποια μείζονα επιτυ­χία;
  • Ποιους «λαδώσαμε» (και γιατί;) στη φάση προετοιμασίας του σχεδίου Ανάν, πριν μας σερβιριστεί τον Μάρτιο του 2004, όταν ο σημερινός υπουργός είχε «πάρει απάνω του» την ελληνική συνεισφορά στη σύνταξη του περιώ­νυμου σχεδίου;
  • Αλήθεια, τότε, ως σύμβουλος του υπουργού, από ποιον κωδικό πλη­ρωνόταν;
  • Η αναπληρώτρια καθηγήτρια της Νομικής Αθηνών, που μετέχει στις δι­ερευνητικές επαφές με την Τουρκία - σύζυγος πανεπιστημιακού επίσης και επαγγελματία «καταναλωτή» κον­δυλίων μέσω ΜΚΟ - από ποιο κονδύλι πληρώνεται;
  • Πέραν τούτων, αποδέκτες των μυ­στικών κονδυλίων είναι και λίγοι (συ­νολικά 30-35) και «σοφά» επιλεγμέ­νοι διπλωμάτες. Αυτοί όμως είναι μια άλλη ιστορία...

Ποιοι τα μοιράζουν

Τα απόρρητα διανέμει ο εκάστοτε διευθυντής του διπλωματικού γραφείου του υπουργού. Επί Παπανδρέου, πριν από το 2004, οι Δ. Παρασκευόπουλος και Ιωάννης - Αλέξιος Ζέπος (σή­μερα γ.γ.), επί Ντόρας ο Κ. Χαλαστάνης (σήμε­ρα τρίτη θητεία στο Παρίσι, ως πρέσβης πλέον), επί Παπανδρέου μετά την 5.10.2009 πάλι ο Δ. Παρασκευόπουλος, επί Δρούτσα ο Χρ. Παναγόπουλος. Αυτοί μοιράζουν το παιχνίδι. Χαρακτηριστικό είναι ότι στις 10.10.2004 ήλ­θαν με απόσπαση στην Αθήνα δύο διοικητικές υπάλληλοι από Σκόπια και Βουκουρέστι και ανέλαβαν καθήκοντα στα διπλωματικά γρα­φεία υπουργού και αναπληρωτή υπουργού. Τον Μάιο 2010 αποκάλυψε η «Ελευθεροτυπία» ότι παρέμεναν τοποθετημένες σε Σκόπια και Βουκουρέστι, ενώ ελάμβαναν στην Αθήνα επιπρό­σθετη ημερήσια αποζημίωση σαν αποσπασμέ­νες εκτός έδρας! Σύνολο μηνιαίων αποδοχών 11.000 και 10.000 ευρώ αντιστοίχως. Ήταν και (όπως λέγεται) παραμένουν οι ταμίες των απορρήτων στα δύο γραφεία: προφανώς, όταν διακινείς εκατομμύρια σε μετρητό, δεν μπορείς να αμείβεσαι με 1.500 ευρώ μηνιαίως Αξίζει να σημειωθεί ότι, όταν είχε βγει στον αέ­ρα το θέμα των υπεραμοιβών των εν λόγω δύο κυριών, ο εκπρόσωπος του ΥΠΕΞ είχε πει ότι θα επέστρεφαν τα «αδικαιολογήτως καταβληθέ­ντα» χρήματα. Δεν επέστρεψαν τίποτε...

Τι λένε οι διπλωμάτες

Δεδομένου ότι το ισχύον σύστημα οδηγεί στο να είναι κάθε διπλωμάτης ύποπτος σαν αποδέ­κτης απόρρητων κονδυλίων, η Ένωση Διπλω­ματικών Υπαλλήλων έχει προτείνει με ανακοι­νώσεις της (Δεκέμβριος 2009 - Ιούλιος 2010, δηλαδή επί θητείας του προηγουμένου Δ.Σ.) να κρατούνται παραστατικά και εντός εξαμήνου, πριν καταστραφούν, να τίθενται, με υποχρέω­ση μυστικότητας, υπόψη του προέδρου της Επι­τροπής Εξωτερικών και Άμυνας της Βουλής και δύο ανώτατων δικαστικών... Όσοι πάντως από τους διπλωμάτες (συνδικα­λιστές και άλλοι) ζητούν - ανάμεσα στα άλλα -έλεγχο στον τρόπο διαχείρισης των μυστικών κονδυλίων διώκονται ανηλεώς από το σύστημα είτε με πειθαρχικές ποινές είτε- το κυριότερο -με υπηρεσιακή περιθωριοποίηση (ψυγείο).

Σχόλια

Στο logiosermis.net δημοσιεύεται κάθε σχόλιο. Θεωρούμε ότι ο καθένας έχει το δικαίωμα να εκφέρει ελεύθερα τις απόψεις του, οι οποίες εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Τα συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Περισσότερα στις οδηγίες χρήσης.

 
Top